Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 08:39

Javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji za 2023. godinu

Izvor: Oslobođenje, 11.08.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE 

I EKONOMSKIH ODNOSA

 

Na osnovu člana 61. stava 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/12) i člana 7. Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, usvojene na 19. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 25.07.2023. godine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegdvine, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim

manifestacijama i aktivnostima u zemlji za 2023. godinu

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

(1) Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava organizatora sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji za 2023. godinu, za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji u svrhu promocije i razvoja privrede Bosne i Hercgovine.

(2) Ukupan iznos sredstava namjenjenih za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji iznosi 600.000,00 KM.

(3) Najmanji novčani iznos koji se može dodijeliti organizatorima sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji iz grant sredstava je 3.000,00 KM.

(4) Finansijska sredstva su odobrena u budžetu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu.

 

II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su subjekti registrirani kod nadležnog suda za djelatnost organizacije sajmova ili subjekti koji po zakonu nemaju obavezu da se registriraju u sudu ali moraju da posjeduju odluku o organiziranju sajamske ili druge manifestacije i aktivnosti koja je predmet dodjele grant sredstava ili statut, zavisno u kojem obliku/vrsti je subjekt osnovan.

 

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo na dodjelu grant sredstava imaju organizatori sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji koje su održane u toku fiskalne godine ili na čijim su pripremnim aktivnostima i planiranju preduzete aktivnosti organizatora tokom fiskalne godine, u skladu sa članom 4. stav (3) Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, usvojene na 19. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 25.07.2023. godine (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima).

 

IV. SADRŽAJ PRIJAVE ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA

Svaka prijava na javni poziv treba da sadrži popunjene obrasce koji se preuzimaju sa internet stranice Minstarstva, www.mvteo.gov.ba i obaveznu dokumentaciju, kako slijedi:

1. Aplikacijski obrazac (Obrazac I);

2. Potpisan prijedlog ugovora (Obrazac II);

3. Rješenje o registraciji nadležnog suda iz kojeg se jasno može utvrditi da je podnositelj prijave registriran za obavljanje djelatnosti organiziranja sajma, a ako je organizator sajma subjekt koji po zakonu nema obavezu da se registrira u sudu kao dokaz dostavlja odgovarajuću odluku o organiziranju sajamske ili druge manifestacije i aktivnosti koja je predmet dodjele grant sredstava ili statut, zavisno u kojem obliku/vrsti je subjekt osnovan.

4. Uvjerenje o poreskoj registraciji za one subjekte koji su obavezni da se registriraju po važećim zakonskim propisima koji reguliraju registraciju podnositelja prijave (ovjerena kopija);

5. Ugovor s bankom o otvaranju transakcijskog računa (ovjerena kopija);

6. Potvrda poslovne banke daje transakcijski račun aktivan (ne starija od dana objavljivanja javnog poziva);

7. Bilans stanja i uspjeha za protekle dvije godine (sačinjen na način i u skladu sa zakonskim propisima koji reguliraju rad podnositelja prijave) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je podnositelj prijave registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine;

8. Potvrda o izmirenim poreskim i drugim zakonom propisanim obavezama po osnovu javnih prihoda u Bosni i Hercegovini (koje je podnositelj prijave u skladu sa zakonskim propisima dužan plaćati);

9. Sajamski katalog, program manifestacije ili drugu relevantnu dokumentaciju iz koje se jasno može utvrditi da se sajamskom i drugom manifestacijom i aktivnosti vrši promocija razvoja privrede u Bosni i Hercegovini;

10. Izjavu o posjedovanju iskustva u organizaciji istih ili sličnih manifestacija;

11. Izjava da će pri sačinjavanju Izvještaja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, u slučaju dodjele grant sredstava, voditi računa o članu 13. Odluke o kriterijima.

12. Izjavu organizatora sajamskih i drugih manifestacija da će, nakon prijema grant sredstava, Ministarstvu dostaviti ovjeren Izvještaj o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva i može se preuzeti sa internet stranice Ministarstva, u roku od 21 dan od dana završetka implementacije projekta, a najkasnije do 31.01. naredne godine.

 

Sve priložene kopije navedenih dokumenata iz tački 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. moraju biti ovjerene od strane upravnih organa ili od strane notara. Ovjera ne smije biti starija od tri mjeseca od dana podnošenja prijave.

 

Napomena: U skladu sa članom 13. Odluke o kriterijima Prijava ne smije sadržavati neprihvatljive troškove u koje spadaju:

a) dugovanja i rezerve za gubitke ili dugovanja;

b) dugovanja po kamati;

c) stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

d) kupovina nekretnina;

e) troškovi režija (voda, struja, grijanje, telekomunikacijski troškovi i si.);

f) troškovi goriva za duži vremenski period;

g) troškovi leasinga;

h) porezi i carinski troškovi;

i) troškovi garancije;

j)   studijske posjete;

k) kreditiranje trećih osoba i drugih događaja;

l)   kupovina prevoznih sredstava;

m) plaće zaposlenih bez ugovora o angažmanu na sajamskim poslovima; i

n) ostali troškovi koji nisu direktno vezani za organizaciju sajma.

 

Pored navedenog, Komisija ima diskreciono pravo za procjenu ostalih troškova koji nisu definirani članom 13. stav (1) Odluke.

 

Prijave koje ne sadrže dokumente tražene ovim Javnim pozivom neće biti predmet daljnjeg razmatranja.

 

V. OCJENA PRIJAVA I ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA

(1) Ocjena prijava i odabir korisnika grant sredstava izvršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima.

(2) Ministarstvo će putem Službenog glasnika BiH i službene internet stranice obavijestiti odabrane korisnike grant sredstava o izboru i iznosu dodijeljenih sredstava.

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Prijave za dodjelu grant sredstava za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji za 2023. godinu, u cilju promocije i razvoja privrede Bosne i Hercegovine, sa propisanom dokumentacijom, šalju se preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, na adresu:

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA

MUSALA 9

71 000 SARAJEVO

 

Sa naznakom: „NE OTVARATI" - Komisija za razmatranje prijava za dodjelu tekućeg granta za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji

 

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv - ime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom podnositelja prijave.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u dnevnim listovima i internet stranici Ministarstva - www.mvteo.gov.ba;

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove prijavljenih učesnika te zadržava pravo da, u slučaju opravdanosti, prijavu u potpunosti odbije ili poništi Javni poziv. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati podnositeljima prijava.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: