Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 10:23

Javni poziv za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata za 2023. godinu

Izvor: Dnevni Avaz, 11.08.2023.

Na osnovu Člana 4. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/23), Čl. 9. i 1.4. Uredbe o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 22/21 i 13/22), Pravilnika o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinasiranje aktivnosti/programa/projekata ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/22), Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2023. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 21/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima koji se finansiraju i sufinansiraju od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo kao nosioca budžetskih sredstava, broj: 13-03/1-31-34968/23 od 07.08.2023. godine, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim

organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje

aktivnosti/programa/projekata za 2023. godinu

 

I - Predmet Javnog poziva je dodjela transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima u svrhu finansiranja i sufinansiranja aktivnosti/programa/projekata iz oblasti rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica, a čije su aktivnosti/programi/projekti od interesa za građane Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na području Kantona, a u izuzetnim slučajevima koji su od interesa za građane Kantona, a provode se izvan područja Kantona.

II - Opći kriteriji za dodjelu transfera su:

1) Upis u odgovarajući registar i/ili osnivačkim aktom definisano područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju sredstva;

2) Uredno ispunjenje obaveza po osnovu ranije dodijeljenih sredstava;

3) Uredno ispunjavanje obaveza poreza i doprinosa;

4) Da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja aktivnosti/programa/projekata, ne vodi krivični postupak i nije pravosudno osuđen za prekršaj i/ilipočinjenje krivičnog djela i/ili privredni prestup;

5) Dodatni uslovi javnog poziva koje mogu propisati davaoci sredstava.

 

III - Posebni kriteriji za dodjelu transfera su:

1) Projekti obezbjeđivanja raznih pomagala pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba lica sa invaliditetom;

2) Projekti pružanja pomoći od drugog lica (stara i iznemogla lica, lica sa invaliditetom i drugi kojima je ta pomoć potrebna);

3) Projekti za provođenje posebnih oblika rehabilitacije i resocijalizacije lica sa invaliditetom i drugih osjetljivih kategorija iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo;

4) Aktivnosti i uključivanje što većeg broja lica sa invaliditetom u rad udruženja;

5) Projekti i aktivnosti na realizaciji stimulativnih mjera zapošljavanja lica sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;

6) Projekti i aktivnosti udruženja registrovanih za oblast socijalne i dječije zaštite koje su usmjerene na unapređenje zaštite porodice sa djecom, a za cilj imaju pružanje podrške porodicama Čiji je jedan od članova osoba sa invaliditetom, kroz psiho-socijalnu podršku i zbrinjavanje na poludnevnoj osnovi, u svrhu njihove pune integracije u lokalnu zajednicu i odrastanja u vlastitoj porodici;

7) Projekti i aktivnosti udruženja registrovanih za oblast socijalne i dječije zaštite namijenjene poboljšanju položaja djece samohranih roditelja, višečlanih porodica sa većim brojem djece i porodica pod rizikom od razdvajanja od djece;

8) Projekti zaštite i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja na osnovu spola;

9) Projekti i aktivnosti udruženja koja se bave hroničnim, neizlječivim, somatskim oboljenjima - autoimune i rijetke bolesti koje ostavljaju trajni invaliditet, a oboljeli su u stanju potreba;

10) Projekti humanitarnih organizacija koje se bave humanitamo-socijalnom djelatnošću vezanoj za kategorije korisnika definisane Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 36/99, 54/04, 39/06,14/09,45/16,40/18 i 16/23) i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18, 52/21 i 40/22).

 

Aplikanti dostavljaju samo po 1 aktivnost/projekat/program.

 

IV - Dokumentacija koju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji

a) Popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/ projekata/programa koji se nalazi na internet stranici Ministarstva www.mrsri.ks.gov.ba, a koji sadrži: naziv aktivnosti/projekata/programa, opis problema/potreba, kratak opis aktivnosti/projekata/programa, ciljeve, ciljne grupe, plan realizacije aktivnosti/projekta /programa, osoblje i budžet;

b) Rješenje o registraciji;

c) Uvjerenje iz registra udruženja izcjpto u vrijeme podnošenja zahtjeva;

d) Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

e) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca;

f) Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika)

Udruženje koje nema uposlenih i neizmirenih obaveza može dostaviti ovjerenu izjavu kod

nadležnog organa da nema uposlenih i neizmirenih.obaveza kojom to potvrđuje;

g) Izjava da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja aktivnosti/programa/projekta ne vodi krivični postupak i nije pravosudno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela i/ili privredni prestup:

h) Bilans stanja i bilans uspjeha za Jj022. godinu, ovjereni od strane nadležne poreske uprave; I

i) Izvještaj o utrošku sredstava za aloivnosti/projekie/prograrne, odobrene u prethodnoj

godini koja su dobili od strane Kantona Sarajevo (svih ministarstava), a ukoliko nisu

dobili sredstva od Kantona Sarajevo u prethodnoj godini, dostaviti dokaz o istom (Izjava

ovjerena od strane nadležnog organa);

Humanitarne organizacije/neprofitne organizacije/ i udruženja koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu dobili sredstva za projekte, nisu dužni dostaviti dokumentaciju pod tačkama h) i i) ovog javnog poziva.

 

Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekat za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cjelokupno odobrenom iznosu za program ili projekat, ne mogu biti prihvaćeni za fmansiranje programa ili projekata.

 

V - Pravo učešća na ovom javnom pozivu nemaju neprofitne organizacije i udruženja koja se stalno finansiraju od strane Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16,44/17,28/18,52/21 i 40/22).

 

VI - Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Ministarstva www.mrsri.ks.gov.ba, i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža koje se distribuiraju na području Bosne i Hercegovine.

 

VII - Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo imenuje Komisiju za provođenje postupka dodjele transfera humanitarnim organizacijama /neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/ projekata.

Svaki član Komisije će biti isključen iz postupka dodjele sredstava ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa sa podnosiocem prijave.

 

VIII - Rok za podnošenje prijava za dodjelu sredstava po Javnom pozivu je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave.

 

IX - Prijave za dodjelu sredstava se podnose u zatvorenoj koverti na Protokol Kantona Sarajevo ili poštom na adresu: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Sarajevo, sa naznakom "Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata za 2023. godinu - ne otvaraj".

 

X - Kontakt telefoni za dodatne informacije vezane za Javni poziv su 033 562 258 i 033 562 254.

 

XI - Rezultati Javnog poziva objavit će se na internet stranici Ministarstva www.mrsri.ks.gov.ba, i putem Registra transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo.

 

XII - Davalac sredstava će u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja rezultata pismeno obavijestiti podnosioce čije prijave nisu prihvaćene za fmansiranje i sufinansiranje, uz navođenje razloga odbijanja prijave.

 

XIII - Neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje i vratiti će se neotvorene uz pismenu obavijest.

Nepotpune i neuredne prijave Komisija će odbaciti i o tome obavijestiti podnosioca prijave.

 

XIV - Podnosioci prijave imaju pravo na izjavljivanje prigovora, osim ako prijava nije odbijena kao nepotpuna, neblagovremena i neuredna.

Prigovor se izjavljuje ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja pismene obavijesti podnosiocu čija prijava nije prihvaćena za finansiranje i sufinansiranje. Prigovor se može podnijeti iz razloga koji se odnose na ispunjavanje kriterija iz člana 4. st. (2) i (3) Pravilnika o postupku za dodjelu novčanih transfera humanitarnim organizacijama/neprofitnim organizacijama/ i udruženjima za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata i na Kriterije iz tačke III ovog javnog poziva.

 

XV - Davalac sredstava obavezan je sa korisnicima sredstava potpisati Ugovor o dodjeli transfera za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata.

 

XVI - Doznačavanje odobrenih sredstava aplikantima vrši se nakon zaključenja Ugovora o dodjeli transfera za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti/programa/projekata, a u skladu sa Operativnim planom i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

 

XVII - Sredstva odobrena po osnovu Javnog poziva moraju se iskoristiti za realizaciju kandidovanog projekta, pri čemu se korisnik sredstava mora pridržavati važećih propisa.

 

XVIII - Korisnici sredstava dužni su na propisanom Obrascu narativnog i fmansijskog izvještaja dostaviti Ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Kantona Sarajevo u roku od 15 dana od dana realizacije aktivnosti/programa/projekata, sa odgovarajućom dokumentacijom, a najkasnije do 31.12. tekuće budžetske godine.

 

Broj: 13-03/1-31-34968-1/23

Sarajevo, 10.08.2023. godine

 

MINISTRICA

Enda Pavić Pečenković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: