Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 13:14

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodelu start paketa za voćarstvo u okviru biznis plana PZ Zdravo - Unapređenje proizvodnje voća na području opštine Vlasenica

Izvor: Akta.ba, 18.08.2023.

 

18.08.2023

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA VLASENICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

 

U sklopu projekta „Unapređenje proizvodnje voća na području opštine Vlasenica" i na osnovu Okvirnog ugovora zaklјučenog između Polјoprivredna zadruga „ZDRAVO" i Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, broj: 05/23 zaklјučen dana 25.01.2023. godine, i na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterijuma i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu start paketa za voćarstvo u okviru projekta „Unapređenje proizvodnje voća na području opštine Vlasenica", načelnik opštine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodelu start paketa za voćarstvo u okviru biznis plana PZ „Zdravo" - „Unapređenje proizvodnje voća na području opštine Vlasenica"

 

Opština Vlasenica u saradnji sa Polјoprivrednom zadrugom „ZDRAVO" i Ministarstvom polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu start paketa za voćarstvo. Projekat sufinansira Opština Vlasenica 40 %, Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata 40 % i krajnji korisnik 20 %.

 

U sklopu projekta obezbijeđeni su sledeći start paketi koji sadrže sledeće :

1. Korisnici koji posjeduju 0,1 ha polјoprivrednog zemlјišta mogu aplicirati za start paket za sadnice šlјive (ČAČANKA RODNA) koji sadrži:

- SADNICE - 50 komada

- YARA MILA 7:20:28 50 kg (2 x25 kg)

- KAN 27% 25 kg

-BAKARNI OKSIHLORID 50 1/1 ( 1 kom)

-GALMIN 1l ( 2 kom)

-CIPKORD 50 ml (1 kom)

- MREŽA ZA ZAŠTITU SADNICA 100 m rolna

 

U sklopu start paketa za 0,1 ha zemlјišta za sadnicu šlјive podržaće se 40 korisnika.

 

2. Korisnici koji posjeduju 0,2 ha polјoprivrednog zemlјišta mogu aplicirati za start paket za sadnice šlјive (ČAČANKA RODNA)koji sadrži:

- SADNICE - 100 komada

-YARA MILA 7:20:28 100 kg (4 x25 kog)

-KAN 27% 50 kg (2 x25 kg)

-BAKARNI OKSIHLORID 50 1/1 ( 2 kom)

-GALMIN 1l ( 4 kom)

-CIPKORD 50 ml (2 kom)

-MREŽA ZA ZAŠTITU SADNICA 100 m rolna (2 kom)

U sklopu start paketa za 0,2 ha zemlјišta za sadnicu šlјive podržaće se 40 korisnika.

 

3. Korisnici koji posjeduju 0,1 ha polјoprivrednog zemlјišta mogu aplicirati za start paket za sadnice jabuke (AJDARED) koji sadrži:

-SADNICE - 40 komada

-YARA MILA 7:20:28 100 kg (4 x25 kg)

-KAN 27% 50 kg (2 x25 kg)

-BAKARNI OKSIHLORID 50 1/1 ( 2 kom)

-GALMIN 1l ( 4 kom)

-CIPKORD 50 ml (2 kom)

-MREŽA ZA ZAŠTITU SADNICA 100 m rolna (2 kom)

U sklopu start paketa za 0,1 ha zemlјišta za sadnicu jabuke podržaće se 5 korisnika.

 

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju polјoprivredni proizvođači sa područja opštine Vlasenica, sa posebnim akcentom na ranjive kategorije stanovništva (žene i mladi), koji posjeduju 0,1 ha vlastitog polјoprivrednog zemlјišta ili njihovi članovi porodice po uzlaznoj liniji (majka, otac, djed...)

Pravo na dodjelu start paketa nemaju osobe koje u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva (otac, majka, supružnik i dijete) ne posjeduju najmanje 0,1 ha polјoprivrednog zemlјišta .

 

II USLOVI ZA DODJELU START PAKETA ZA VOĆARSTVO

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:

1.Da pripada jednoj od sledećih kategorija: nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima; mlada osoba do 35 godina starost sa prebivalištem na području opštine Vlasenica,

2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili korisnik polјoprivrednog zemlјišta na kojem se može podići voćnjak ( utvrđuje povjerenstvo na terenu),

3. Da sufinansira 20 % od nabavne cijene start paketa za voćarstvo,

4. Da obavezno prisustvuje edukacijama ( teorijskim i praktičnim) koje će organizovati polјoprivredna zadruga „Zdravo",

5. Da će parcelu gdje je posađen dobijeni start paket zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora.

 

POSEBNI USLOVI:

- Broj članova zajedničkog domaćinstva,

- Broj nezaposlenih punolјetnih članova zajedničkog domaćinstva,

- Broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva (djeca, nezaposleni članovi koji nisu na evidenciji biroa za zapošlјavanje),

- Nezaposlenostaplikanta,

- Samohrani roditelјi,

- Aplikant žena,

- Mladi do 35 godina,

- Prirodni uslovi (smještaj voćnjaka),

- Socijalni aspekt ( stanje na terenu, imovinsko stanje, opšti dojam i sl.).

Polјoprivredna zadruga „ZDRAVO" je nosilac biznis plana u kojem su predviđene aktivnosti vezane za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJUMI ZA DODJELU START PAKETA ZA VOĆARSTVO

Kriterijumi za bodovanje podnosilaca zahtjeva:

a) pogodnost zemlјišta za smještaj voćnjaka (utvrđuje Komisija na licu mjesta), 1-3 boda,

- slabi uslovi (parcela sa velikim nagibom, neosunčana strana, neocjedito zemlјište u potpunosti bez zaklona od jakog sunca u toku dana, loš pristup voćnjaku ,) 1 bod ,

- dobri uslovi (parcela sa relativno strmim nagibom, poluosunčana strana, relativno sa zaklonom od jakog sunca u toku dana, otežan pristup voćnjaku) 2 boda,

- jako dobri uslovi (ocjedita parcela sa blagim nagibom, posjeduje zaklon od jakog sunca u toku dana, dobar pristup voćnjaku) 3 boda.

 

Napomena: Kandidate kod kojih se na terenu utvrdi da parcela ne ispunjava gore navedene uslove (parcela nije pogodna za formiranje voćnjaka obzirom na nagib, nadmorsku visinu ili utvrđenu eroziju tla i sl) komisija neće uzeti u razmatranje te će biti eliminisani iz selekcije. Takođe, ukoliko komisija na terenu utvrdi da kandidat ne posjeduje najmanje 0,1 ha polјoprivrednog zemlјišta, kandidat će biti eliminisan iz dalјe procedure odabira .

 

b) dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

• podnosilac zahtjeva nezaposlen - 4 boda ,

• za svakog punolјetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošlјavanje - 1 bod,

• za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošlјavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) - 1 bod,

• podnosilac zahtjeva mlada osoba životne starosti do 35 godina - 4 boda,

• podnosilac zahtjeva žena - 4 boda,

• podnosilac zahtjeva samohrani roditelј - 3 boda,

• podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom - 2 boda. 

 

Ukupan prihod domaćinstva:

•Bez primanja - 6 bodova,

•minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM - 4 boda,

•minimalna primanja po članu domaćinstva od 100,01 KM do 150,00 KM -3 boda,

•minimalna primanja po članu domaćinstva OD 150,01 km do 200,00 KM - 2 boda,

•minialna primanja po članu domaćinstva od 200,01 KM do 500,00 KM - 1 boda,

•primanja po članu domaćinstva veća od 500,01 KM - 0 bodova.

d) Socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opšti dojam i sl.) od 0 - 7 boda (utvrđuje komisija na terenu).

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji spadaju u ranjive kategorije stanovništva( žene i mladi), višečlane porodice i veći broj nezaposlenih u porodici.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu start paketa za voćarstvo :

1.Obrazac za prijavu na Javni poziv,

2.Kopija lične karte,

3.Dokaz da je samohrani roditelј (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelј),

4.Ovjerena izjava da korisnik u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova domaćinstva (otac, majka, supružnik i dijete) posjeduje 0,1 ha polјoprivrednog zemlјišta ,

5.Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni start paket zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,

6.Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene start up paketa, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti voćarstva.

Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki kojom kandidat ne može dokazati opšte ili posebne kriterijume iz Pravilnika, kandidat će biti eliminisan iz dalјe procedure odabira za dodjelu start paketa za voćarstvo.

Napomena: Komisija zadržava pravo naknadne provjere dokumentacije ukoliko se ukaže potreba za tim kao i mogućnost naknadne dopune dokumentacije u posebnim slučajevima.

 

V PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

c)

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu start paketa za voćarstvo putem sufinansiranja u saradnji sa Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata će formirati Opštinska uprava opština Vlasenica.

Zadatak Komisije je:

• pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlјanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje te istu dostavlјa načelniku opštine Vlasenica.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje načelnik opštine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavlјena na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Vlasenica.

 

NAPOMENA:

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu start paketa za voćarstvo obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Vlasenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Vlasenica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu start paketa za voćarstvo u okviru projekta „Unapređenje proizvodnje voća na području opštine Vlasenica", javni poziv je objavlјen u sredstvima javnog informisanja opštine Vlasenica - web stranici Opštine Vlasenica www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštine Vlasenica, a rok za podnošenje zahtjeva je do 01.09.2023. godine do 15:00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za razvoj opštine Vlasenica, ili na broj telefona 056/490-159 svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova.

NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren do 01.09.2023. godine do 15:00 časova.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Broj: 02-014-456/23                   NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 18.08.2023.godine         Miroslav Kralјević

 

 

Dokumenti za preuzimanje: –Javni poziv –PravilnikPrijavni obrazac – Izjava

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: