Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 08:39

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu po mjeri Podrška novoosnovanim subjektima male privrede

Izvor: Unsko-sanske novine, 25.08.2023.

Na osnovu člana 45. stav (5) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 6/23 i 11/23), Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, broj: 03-02-2190639/2023 od 10.8.2023. godine, Programa o izmjenama Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu broj: 0302-2190-654/2023 od 18.8.2023. godine i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije privatnim predu-zećima i poduzetnicima-Oblast turizma" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona -Ministarstva privrede za 2023. godinu po Programu poticaja razvoja turiza za 2023.godinu, broj: 03-02-2190-640/2023 od 10.8.2023. godine, Ministarstvo privrede objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja

turizma za 2023. godinu po mjeri "Podrška novoosnovanim subjektima male privrede"

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava subje-kata male privrede, fizička i pravna lica definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede za refundiranje troškova registracije i troškova nabavke opreme, softver opreme i unutrašnjeg uređenja proizvodno/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi) nastalih od 01.01.2023. godine do zadnjeg dana objave Javnog poziva i sufinansiranje nabavke opreme, softver opreme i unutrašnjeg uređenja proizvodno/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi).

 

II PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo učešća imaju novoosnovani subjekti male privrede definisani Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 19/11), registrovana/registrovani od 01.01.2023. godine do zadnjeg dana objave Javnog poziva Pravo učešća nemaju subjekti male privrede čija djelatnost se odnosi na: proizvodnju oružja i vojne opreme, proizvodnju duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

 

III USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA

 

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava ostvaruju subjekti male privrede defin-isani u tački II Javnog poziva, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 

a)da su registrovani i imaju sjedište na području Kantona;

 

b)čija se djelatnost odnosi na proizvodnu, proizvodno-uslužnu i uslužnu djelatnost;

 

c)da upošljavaju minimalno: privredno društvo 2 (dva) radnika, odnosno 1 (jednog) radnika (uključujući vlasnika) samostalni poduzetnici na neodređeno vrijeme sa danom objave Javnog poziva;

 

d)za subvencioniranje troškova da vlastito učešće u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi minimalno 10% (Izjava o vlastitom učešću finansijskih

sredstava za realizaciju projekta);

 

e)da uredno izmiruju direktne poreze,

 

doprinose za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

 

f)da uredno izmiruju indirektne poreze, ukoliko je u sistemu PDV-a (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana) i

 

g)da do dana podnošenja prijave nisu koristili poticajna sredstva iz budžeta Federacije BiH, Kantona, jedinica lokalne samouprave za istu namjenu za koju su podnijeli prijavu.

 

IV SREDSTAVA ZA IMPLEMENTACIJU

 

Sredstva za implementaciju ove mjere obezbjeđena su u Budžetu Ministarstva na ekonomskom kodu 614500 FAP004 -"Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - oblast turizma" u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM (slovima: stotinuhiljadakonvertibilnihmaraka). Sredstva za predmetne namjene utvrđene ovim Programom dodjeljuju se korisnicima, i to:

 

a)samostalni poduzetnici - maksimalno 6.000,00 KM (slovima: šesthilja-dakonvertibilnihmaraka), s tim da se za troškove registracije (isključivo kod refundiranja troškova) dodjeljuje fiksni iznos od 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka);

 

b)pravnom licu (ili poslovnoj jedinici)

 

-maksimalno 10.000,00 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmara-ka), s tim da se za troškove registracije (isključivo kod refundiranja troškova) dodjeljuje fiksni iznos od 1.500,00 KM (slovima: hiljadupet-stotinakonvertibilnihmaraka);

 

Troškovi registracije uključeni su u maksimalan iznos sredstava koji se odobravaju po jednom korisniku. Relevantan i prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava gore utvrđenih za troškove registracije predstavlja Aktualan izvod iz sudskog registra, odnosno Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa.

 

V NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA I ROK ZA IMPLEMENTACIJU

 

Sredstva iz tačke IV ovog Javnog poziva namjenjena su za:

 

a)refundiranje prihvatljivih troškova nastalih od 01.01.2023. godine do zadnjeg dana objave Javnog poziva i to:

 

-Troškovi registracije (notarske, knjigovodstvene i administrativne obrade dokumenata, sudske i administrativne takse, te izradu pečata firme);

 

-Troškovi nabavljene opreme, softver opreme i unutrašnjeg uređenja proizvodno/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi)

 

i

 

b)sufinansiranje troškova nabavke opreme, softver opreme i unutrašnjeg uređenja proizvodno/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi).

 

Podnosioc prijave koja se odnosi na sufi-nansiranje alineja b) za realizaciju projekta mora učestvovati sa minimalno 10% vlastitih sredstava za realizaciju u ukupnoj vrijednosti projekta.

Rok za implementaciju projekta po potpisanom Ugovoru za korisnike sredstava je maksimalno 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Neprihvatljivi troškovi za koje se ne mogu refundirati sredstva su: osnivački kapital, plaće i doprinosi na plaće, troškovi režija i održavanja, kamate, ugradnja stolarije, podizanje krovnih konstrukcija, vanjski građevinski radovi, police osiguranja imovine i ljudi, kupovina i iznajmljivanje objekata, zemljišta, svih motornih i priključnih vozila, kupovina, obnova, rekonstrukcija ili modernizacija objekta za najam ili prodaju, kao i nabavka opreme od lica koja nisu reg-istrovana kao poslovni subjekti. Svako korištenje odobrenih sredstava suprotno namjenama gore utvrđenim smatrat će se nenamjenskim utroškom. Korisnici koji dobiju sredstava od Ministarstva po predmetnom Programu ne mogu prestati sa radom u periodu od minimalno jedne godine, u suprotnom u obavezi su vratiti dodjeljena sredstva u cjelokupnom iznosu.

 

VI KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

 

Kriteriji za izbor korisnika su:

 

1.Broj zaposlenih,

 

2.Vrsta djelatnosti,

 

3.Vlastito učešće u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi vise od minimalno zahtjevanih 10%,

 

4.Broj zaposlenih iz ciljnih skupina (žene, mladi do 35 godina i osobe sa invaliditetom),

 

5.Poslovanje subjekta male privrede u jedinicama lokalne samouprave,

 

6.Certificirani proizvođači.

 

VII PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

 

Prijava na Javni poziv vrši se putem Prijavnog obrasca koji se preuzima direktno sa web stranice Vlade Kantona www.vladausk.ba .

 

Uz Prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

a)Budžet projekta (dostupan na web stranice Vlade Kantona www.vladausk.ba );

 

b)Za sufinansiranje: Izjava o vlastitom učešću finansijskih sredstava za realizaciju projekta (vlastito učešće u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi više od minimalno zahtjevanih 10%), (ovjeren pečatom pravnog/fizičkog lica i potpisan od strane ovlaštene osobe);

 

c)Original ili ovjerena fotokopija

 

Aktualnog izvoda iz sudskog registra (pravna lica) ne stariji od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva, odnosno original ili ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizičko lice) (ovjera ne starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva);

 

d)Ovjerena fotokopija Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj) (ovjera ne starija od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva);

 

e)Ovjerena fotokopija Obavijesti o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti usklađeno sa klasifikacijom dje-latnsti KD 2010 (FBiH Zavod za statistiku) (ovjera ne starija od 3 mjese-

ca od dana objave Javnog poziva);

 

f)Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja od Porezne uprave o izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno zdravstveno osiguranje za sve uposlene (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva) (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

 

g)Original ili ovjerena fotokopija Uvjerenja o urednom izmirenju indirektnih poreza od Uprave za indirektno oporezivanje (ukoliko je u sistemu PDV-a) (ne starije od 3 mjeseca od dana objave Javnog poziva) (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana) ili Izjava podnosioca prijave da isti nije u sistemu PDV-a, potpisana i ovjerena od strane podnosioca (izuzev onih koji posluju manje od mjesec dana);

 

h)Original ili ovjerena fotokopija Liste osiguranika izdana od strane Porezne uprave ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva;

 

i)Izjava podnosioca prijave o pripadnosti uposlenika sa liste osiguranika o ciljnim skupinama (žene,mladi do 35 godina i osobe sa invaliditetom), potpisana i ovjerena od strane podnosioca;

 

j) Fotokopija dokumenta iz kojeg je vidljiv broj transakcijskog računa na koji će se sredstva doznačiti (ugovor, karton deponovanih potpisa, potvrda);

 

k) Za refundiranje: Računi ili ugovori, izdati od poslovnog subjekta, sa specifikacijom troškova kao dokaz o nabavljenoj opremi, softver opremi ili unutrašnjem uređenju proizvodnog/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi) original ili ovjerena kopija i izvod iz banke o izvršenom plaćanju, te fotodokumentacija nabavljene opreme, softver opreme ili prostora koji je uređen; l) Za subvencioniranje: Ponuda ili predračun sa uključenom tehničkom specifikacijom troškova, izdat od poslovnog subjekta od kojeg se planira nabaviti oprema, softver oprema ili se planira unutrašnje uređenje proizvodnog/poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi). Dostavljena ponuda ili pre-dracun ne mogu biti stariji od dana objave Javnog poziva; m) Izjava podnosioca prijave da nisu korištena poticajna sredstva iz Budžeta F BiH, kantona, jedinica lokalne samouprave za istu namjenu za koju se podnosi prijava, potpisana i ovjerena pečatom podnosioca prijave (dostupna na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba ). n) Izjava o primljenim pomoćima male vrijednosti (de minimis pomoć), potpisana i ovjerena pečatom podnosioca prijave (dostupna na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba ).

 

Prijave će biti odbačene kao nepotpune i neće biti predmet daljeg razmatranja ako ne sadrže kompletnu dokumentaciju koja se traži Javnim pozivom;

 

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje;

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu po jednoj mjeri iz ovog Programa i isti nemaju pravo apliciranja na Javni poziv ovog Ministarstva po Programu poticaja razvoja male privrede za 2023. godinu. U slučaju vi{e prijava istog podnosioca, sve prijave }e biti odbačene kao neosnovane i ne}e biti predmet daljeg razmatranja.

 

VIII OBRADA PRIJAVA I IZBOR KORISNIKA

 

Za obradu prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu: "Podrška novoosnovanim subjektima male privrede" ministrica Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministar) Rje{enjem imenuje Komisiju. Komisija ima zadatak da u skladu sa kriterij ama i procedurama utvrđenih ovim Programom i Javnim pozivom izvrši evaluaciju i bodovanje, sa~ini preliminarne rang liste korisnika sredstava i liste podnosilaca prijava, čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane, te iste dostavi Ministrici. Liste se objavljuju na web stranici Vlade Kantona: www.vladausk.ba . Na objavljene liste podnosioci prijava, imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona: www.vladausk.ba .

 

Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima u roku od 8 dana od dana isteka roka za podno{enje prigovora, Ministrica donosi Konačne rang liste korisnika sredstava sa ukupnim brojem bodova i iznosom odobrenih poticajnih sredstava, na koju Vlada Kantona daje saglasnost i ista se objavljuje na web stranici Vlade Kantona

 

IX NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Kantona ili preporučeno putem pošte, na adresu:

 

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 2, 77 000 Bihać, s naznakom na koverti Prijava na Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu "Podrška novoosnovanim subjektima male privrede" "NE OTVARAJ"

 

Rok za podnošenje prijava je 30 (tridest) dana od dana objave Javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog Javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava.

 

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu po jednoj mjeri iz ovog Javnog poziva. U slučaju više prijava istog podnosioca sve prijave će biti odbačene kao neosnovane i neće biti predmet daljeg razmatranja.

 

X IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA

 

Korisnici sredstava su dužni pravdati utro{ak ukupnih sredstava (ukupna vrijednost projekta) predviđenih za realizaciju projekta, kako vlastitih tako i dodijeljenih budžetskih sredstava. Za sva neopravdana sredstva Ministarstvo će pokrenuti proceduru povrata i to u iznosu koji je proporcionalan učešću sredstava Ministarstva u ukupnoj vrijednosti projekta

 

Rok za dostavu izvješaja je najkasnije 15 dana od dana isteka roka za implementaciju projekta.

 

Programom poticaja razvoja turizma za 2023. godinu detaljno je definisana dokumentacija kojom se pravda namjenski utro{ak sredstava, a ista će se regulisati i Ugovorom o dodjeli sredstava.

 

XI OSTALO

 

U slučaju da se nakon provedenog Javnog poziva i odabira korisnika sredstava po pojedinačnoj poticajnoj mjeri ne utro{e planirana financijska sredstva za implementaciju definisana članom 5. stav (2) Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, sredstva će se preraspodijeliti na poticajnu mjeru za koju planirana sredstva nisu dovoljna, a o kojima će Ministarstvo pedložiti Vladi Kantona Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-oblast turizma" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona Ministarstvo privrede za 2023. godinu po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu.

 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u skladu sa bodovnim Konačnim rang listama korisnika sredstava do utroška sredstava predviđenih za implemetaciju pojedinačne poticajne mjere, a nakon eventualne preraspodjele.

 

Sredstva se dodjeljuju u vidu državne pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć). Državna pomoć male vrijednosti predstavlja pomoć jednom privrednom subjektu za bilo koju svrhu koja se dodjeljuje jednom ili više puta i koja ne prelazi iznos od 200.000 EUR u tri uzastopne fisklane godine shodno ~lanu 2.stav (1) tačka c) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj: 10/12 i 39/20).

 

U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da poništi Javni poziv u bilo koje vrijeme do zaključenja ugovora, bez obaveze pismenog ili usmenog obrazloženja. U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava.

 

Ministarstvo ne snosi tro{kove nastale u vezi sa prijavom na Javni poziv. Prispjela dokumentacija će se vratiti samo na pismeni zahtjev podnosiocima prijave u slučajevima da se Javni poziv poni{ti ili da se u slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavi realizacija dodjele sredstava.

 

Kao smjernice podnosiocima prijava na ovaj Javni poziv na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba objavljuje se

 

1Program poticaja razvoja turizma za 2023. godinu.

 

U Bihaću,

dana 23.08.2023. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: