Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 09:00

Javni poziv poljoprivrednicima upisanim u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i registrovanim obrtnicima iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar

Izvor: Akta.ba, 23.08.2023.

U skladu sa aktivnostima na projektu "Nature for recovery", Općina Centar Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

poljoprivrednicima upisanim u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i registrovanim obrtnicima iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar

 

I PREDMET POZIVA

Općina Centar u partnerstvu sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja i Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA realizira projekat "Nature for recovery", sufinansiran od EU4Business projekta, kojeg zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Projekat nastoji poboljšati ekonomske aktivnosti na širem području Skakavca, između ostalog, i izgradnjom kapaciteta pružalaca turističkih usluga. Projektne aktivnosti osmišljene su za rješavanje identificiranih problema i poteškoća s kojima se susreću subjekti koji posluju u sektoru turizma, a doprinijeće se i razvoju ekonomske aktivnosti i ublažavanje ekonomskih učinaka uzrokovanih pandemijom COVID-19 na području općine Centar, Kantona Sarajevo i BiH.

Pozivaju se poljoprivrednici upisani u RPG i registrovani obrtnici iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar da dostave svoju prijavu kojom će iskazati interes za prodaju i plasman vlastitih proizvoda na drvenim štandovima za farmersku pijacu, koji su locirani na potezu od restorana "Muharemović" do platoa Skakavac.

 

II CILJ POZIVA

Projektne aktivnosti imaju za cilj oporavak turističke aktivnosti, povećanje broja posjeta, čime će se povećati prihodi ostvareni od turizma. Aktivnosti će omogućiti turističkim ponuđačima na području općine Centar bolje prezentiranje i prodaju vlastitih proizvoda. Uz povećanje kapaciteta korisnika za pružanje usluga, poboljšaće se vidljivost i položaj na tržištu, uvrštavanje u turističku ponudu i sl..

Cilj Javnog poziva je realizacija mjera razvoja i unaprjeđenja turističkih ponuda na području općine Centar Sarajevo u sklopu projekta "Nature for recovery".

 

III PRAVO UČEŠĆA, KRITERIJI I OBAVEZE

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju fizička lica upisana u RPG Općine Centar i registrovani obrtnici iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar.

 

Opšti kriteriji

a)         da je fizičko lice upisano u RPG Općine Centar ili registrovani obrtnik iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar;

b)         da je fizičko lice upisano u RPG ili registrovano, najkasnije, do dana objave Javnog poziva.

 

Nosilac aktivnosti vrednovanja prijava na Javni poziv je Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu. Na osnovu prijedloga Službe za LER i mjesnu samoupravu, Općinski načelnik će donijeti Odluku o izboru fizičkih lica, korisnika štandova za farmersku pijacu, te će ista biti objavljena na web stranici. Sa korisnicima koji budu izabrani, općinski načelnik će potpisati Ugovor o pravima i obavezama korištenja štandova.

 

IV SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

Uz prijavu na Javni poziv, obavezno je priložiti:

 

a)         Rješenje o registraciji, ako je fizičko lice registrovani obrtnik (ovjerena kopija ne starija od 30 dana) ili

b)         Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG)

 

III NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se isključivo u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem Pošte na adresu:

Općina Centar Sarajevo Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu

Mis Irbina 1 71 000 Sarajevo

Javni poziv fizičkim licima, poljoprivrednicima upisanim u RPG (Registar poljoprivrednih gazdinstava) i registrovanim obrtnicima iz oblasti poljoprivrede i zanatstva sa područja Općine Centar"

Na poleđini koverte obavezno se navodi: ime i prezime podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Centar Sarajevo, tj. zaključno sa 08.09.2023. godine (www.centar.ba).

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

IV OSTALE ODREDBE

U postupku po Javnom pozivu Općina Centar Sarajevo ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva.

Općina Centar Sarajevo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja.

Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona: 033/562-389 i 033/223-269.

OPŠTINSKI NAČELNIK

Srđan Mandić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: