Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 08:50

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up

Izvor: Akta.ba, 29.08.2023.

Na osnovu člana 45. stav (5) Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2023. godinu (,,Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 6/23 i 11/23), Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, broj: 03-02-2190-639/2023 od 10.8.2023. godine, Programa o izmjenama Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu broj: 03-02-2190-654/2023 od 18.8.2023. godine i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-Oblast turizma" iz Budžeta Unsko-sanskog kantona -Ministarstva privrede za 2023. godinu po Programu poticaja razvoja turiza za 2023.godinu ,broj: 03-02-2190-640/2023 od 10.8.2023. godine, Ministarstvo privrede objavljuje:

JAVNI POZIV 

za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu ,,Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up "

I PREDMET JAVNOG POZIV A

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava punoljetnih fizičkih lica koji imaju poduzetnički duh, s inovativnim i provedivim poslovnim idejama za pokretanje vlastitog biznisa.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju punoljetna lica sa prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona, a koja imaju poslovnu ideju za samozapošljavanje i samostalni početak biznisa razrađenu kroz biznis plan i koja imaju namjeru registrovati firmu te da poslovna ideja (uobličena i razvijena u dostavljenom biznis planu) jeste aktivnost koja se može registrovati kao osnovna ili dodatna djelatnost prema klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/10) u okviru proizvodne, proizvodno-uslužne i uslužne djelatnosti.

 

Neprihvatljive djelatnosti uključuju:

-        Područje D/35.11 – Proizvodnja električne energije;

-        Područje J/58 – Izdavačka djelatnost;

-        Područje J/60 – Emitovanje programa;

-        Područje J/61 – Telekomunikacije;

-        Područje M/70 – Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi upravljanjem;

-        Područje M/73 – Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta;

-        Područje N/80.20 – Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema;

-        Područje N/81.10 – Pomoćne djelatnosti upravljanja zgradama; 

III USLOVI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava ostvaruju subjekti male privrede definisani u tački II Javnog poziva, a  koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1)     da imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona;

2)     da su punoljetni;

3)     da su dostavili ispravno popunjen prijavni obrazac (prilog 1.);

4)     da su dostavili biznis plan izrađen prema ekonomskim standardima, a koji obavezno uključuje: ukupna sredstva za realizaciju poslovne ideje, sopstvena uložena sredstva za realizaciju poslovne ideje i poticajna grant sredstva koja podnosilac prijave traži za realizaciju poslovne ideje, s tim da u biznis planu podnosioci prijava ne smiju predvidjeti korištenje poticajnih grant sredstava za neprihvatljive troškove (prilog 2.);

5)     da imaju namjeru da se bave vlastitim biznisom i da su spremni registrovati firmu u svom stopostotnom vlasnistvu u slučaju da budu odabrani podnosioci prijave;

6)     da do dana podnošenja prijave nisu koristili poticajna sredstva koja potiču iz Budžeta Kantona i/ili budžeta jedinica lokalnih samouprava, javne ustanove ,,Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, Federalnog zavoda za zapošljavanje ili donatorskih organizacija za iste aktivnosti za koje su podnijeli aplikaciju za dodjelu grant sredstava, odnosno da nisu zaključili ugovore o dodjeli grant sredstava koja potiču iz prednje navedenih izvora;

7)     da su spremni osigurati vlastito sufinansiranje od minimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta;

 

IV SREDSTAVA ZA IMPLEMENTACIJU

Sredstva za implementaciju ove mjere obezbjeđena su u Budžetu Ministarstva na ekonomskom kodu 614500 FAP004 – „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - oblast turizma“ u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM (slovima: stotinuhiljadakonvertibilnihmaraka).

Maksimalan iznos sredstava po jednom korisniku koji se može dodjeliti:

(a)   za registraciju pravnog lica 10.000,00 KM (slovima: desethiljadakonvertibilnihmaraka), s tim da se za troškove registracije (isključivo kod refundiranja troškova) dodjeljuje fiksni iznos od 1.500,00 KM (slovima: hiljadupetstotinakonvertibilnihmaraka);

(b)   za registraciju samostalnog poduzetnika 6.000,00 KM (slovima: šesthiljadakonvertibilnihmaraka). s tim da se za troškove registracije (isključivo kod refundiranja troškova) dodjeljuje fiksni iznos od 500,00 KM (slovima: petstotinakonvertibilnihmaraka);

Troškovi registracije uključeni su u maksimalan iznos sredstava koji se odobravaju po jednom korisniku.

Relevantan i prihvatljiv dokaz o namjenskom utrošku sredstava utvrđenih u alineji  (a) i (b) ove tačke za troškova registracije predstavlja Aktualan izvod iz sudskog registra, odnosno Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa.

V NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA I ROK ZA IMPLEMENTACIJU

Sredstva iz tačke IV ovog Javnog poziva namjenjena su za:

a)    Refundiranje troškovi registracije firme (npr. troškovi taksi, advokatske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, izrada pečata isl.);

b)    Sufinansiranje troškovi nabavke mašina, postrojenja, opreme, softverskih rješenja (program), unutrašnjeg uređenja proizvodno/poslovnog prostora (materijal i usluge za građevinske i instalacijske radove).

Podnosioc prijave za realizaciju projekta mora učestvovati sa minimalno 10% vlastitih sredstava za realizaciju u ukupnoj vrijednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi za koje se ne mogu koristiti sredstva su: osnivački kapital ukoliko je predviđeno osnivanje pravnog lica (d.o.o.); plaće i doprinosi na plaće; nabavka opreme i mašina od lica koja nisu registrovani poslovni subjekti; vanjski građevinski radovi i kupovina/najam osobnih vozila; nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti; dugovanja i rezerve za gubitke; dugovanja po kamati; troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i slično), kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za ličnu upotrebu; kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili prodaju; izvršavanje radova ili osiguravanje robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno  plaćanje u gotovini, potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti; doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili penziona osiguranja koji nisu obavezna prema zakonodavstvu; kazne i troškovi sudskog spora; plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima; bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa; naknade za finansijske transfere i drugi troškovi u potpunosti finansijske prirode, kamate, trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta); studijske posjete; kupovina i iznajmljivanje zemljista i postojećih zgrada; troškovi konverzije, nadoknada ili gubici prilikom konverzije valuta; kreditiranje trećih osoba i ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi i koji nisu relevantni za  implementaciju projekta.

Rok za implementaciju preostalog dijela predloženih prihvatljivih troškova je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Svako korištenje odobrenih sredstava suprotno namjenama utvrđenim u ovoj tačci smatrat će se nenamjenskim utroškom.

Korisnici koji dobiju sredstava od Ministarstva po predmetnoj mjeri ne mogu prestati sa radom u periodu od minimalno jedne godine, u suprotnom su u obavezi vratiti dodjeljena sredstva u cjelokupnom iznosu

VI KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Kriteriji za izbor korisnika su:

  1. Vrsta djelatnosti koja se namjerava registrovati,
  2. Broj zaposlenih iz ciljnih skupina (žene, mladi do 35 godina i osobe sa invaliditetom),
  3. Vlastito učešće u ukupnoj vrijednosti projekta iznosi vise od minimalno zahtjevanih 10%,
  4. Poslovanje subjekta male privrede u jedinicama lokalne samouprave.

VII PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv vrši se putem Prijavnog obrasca koji se preuzima direktno sa web stranice Vlade Kantona www.vladausk.ba.

Uz Prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)     Biznis plan potpisan od strane podnosioca prijave dostupan na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba., (prilog 2.);

b)     CIPS prijavu rnjesta boravka ne stariju od 15 dana od dana objave Javnog Poziva u originalu ili ovjerenoj fotokopiji;

c)     Izjave potpisane od strane podnosioca prijave dostupne na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba., (prilog 3. i 4.);

Prijave će biti odbačene kao nepotpune i neće biti predmet daljeg razmatranja ako ne sadrže kompletnu dokumentaciju koja se traži Javnim pozivom;

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje;

Odabrani podnosioci prijave prije zaključivanja ugovora o dodjeli grant sredstava imaju obavezu registracije firme u njihovom stopostotnom vlasništvu u roku definisanom u članu 26. stav (4) Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, a Ministarstvo će sa poslovnim subjektima u stopostotnom vlasništvu odabranih podnosioca prijave zaključiti ugovore tek nakon što isti dostave cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za zaključivanje ugovora o dodjeli poticajnih grant sredstava, koja uključuje:

a)    Rješenje o registraciji poslovnog subjekta, u stopostotnom vlasništvu odabranog podnosioca prijave, izdato od strane nadležnog organa, u ovjerenoj fotokopiji;

b)    Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika, u stopostotnom vlasništvu odabranog podnosioca prijave, izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH u ovjerenoj fotokopiji;

c)     Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta, u stopostotnom vlasništvu odabranog podnosioca prijave, prema klasifikaciji djelatnosti, izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku, u ovjerenoj fotokopiji;

d)    Ugovor o transakcijskom racunu, zaključen izmedu poslovne banke i poslovnog subjekta u stopostotnom vlasništvu odabranog podnosioca prijave, u ovjerenoj fotokopiji;

e)    Obrazac JS 3100 (prijava osiguranja odabranog podnosioca prijave zaposlenog u poslovnom subjektu, kao korisniku sredstava, koji je u njegovorn stopostotnorn vlasništvu), izdato od Porezne uprave u ovjerenoj fotokopiji;

 

VIII OBRADA PRIJAVA I IZBOR KORISNIKA

Za obradu prijava po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu: „Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up“ ministrica Ministarstva privrede (u daljem tekstu: Ministarica) Rješenjem imenuje Komisiju.

Komisija ima zadatak da u skladu sa kriterijama i procedurama utvrđenih ovim Programom i Javnim pozivom izvrši evaluaciju i bodovanje, sačini preliminarne rang liste korisnika sredstava i liste podnosilaca prijava, čije su prijave neblagovremene, nepotpune i neosnovane, te iste dostavi Ministrici. Liste se objavljuju na web stranici Vlade Kantona: www.vladausk.ba.

Na objavljene liste podnosioci prijava, imaju pravo prigovora koji se podnosi Ministarstvu u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana objavljivanja listi na web stranici Vlade Kantona: www.vladausk.ba.

Nakon isteka roka za prigovor i nakon rješavanja po uloženim prigovorima u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, Ministrica donosi Konačne rang liste korisnika sredstava sa ukupnim brojem bodova i iznosom odobrenih poticajnih sredstava, na koju Vlada Kantona daje saglasnost i ista se objavljuje na web stranici Vlade Kantona

 IX NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno na protokol Vlade Kantona ili preporučeno putem pošte, na adresu:

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br.2, 77 000 Bihać,

s naznakom na koverti

Prijava na Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu

„Podrška pokretanju vlastitog biznisa-Start up"

NE OTVARAJ"

Rok za podnošenje prijava je 30 (tridest) dana od dana objave Javnog poziva.

Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog Javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje i iste se ne vraćaju podnosiocima prijava.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu po ovoj mjeri iz ovog Javnog poziva. U slučaju više prijava istog podnosioca sve prijave će biti odbačene kao neosnovane i neće biti predmet daljeg razmatranja.

X IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA

Korisnici sredstava su dužni pravdati utrošak ukupnih sredstava (ukupna vrijednost projekta)  predviđenih za realizaciju projekta, kako vlastitih tako i dodijeljenih budžetskih sredstava. Za sva neopravdana sredstva Ministarstvo će pokrenuti proceduru povrata i to u iznosu koji je proporcionalan učešću sredstava Ministarstva u ukupnoj vrijednosti projekta

Rok za dostavu izvještaja je najkasnije 15 dana od dana isteka roka za implementaciju projekta.

 Programom poticaja razvoja turizma za 2023. godinu detaljno je definisana dokumentacija kojom se pravda namjenski utrošak sredstava, a ista će se regulisati i Ugovorom o dodjeli sredstava.

XI OSTALO

U slučaju da se nakon provedenog Javnog poziva i odabira korisnika sredstava po pojedinačnoj poticajnoj mjeri ne utroše planirana financijska sredstva za implementaciju definisana članom 5. stav (2) Programa poticaja razvoja turizma za 2023. godinu, sredstva će se preraspodijeliti na poticajnu mjeru za koju planirana sredstva nisu dovoljna, a o kojima će Ministarstvo pedložiti Vladi Kantona Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-oblast turizma“ iz Budžeta Unsko-sanskog kantona-Ministarstvo privrede za 2023. godinu po Programu poticaja razvoja turizma za 2023. godinu.

Sredstva se dodjeljuju korisnicima u skladu sa bodovnim Konačnim rang listama korisnika sredstava do utroška sredstava predviđenih za implemetaciju pojedinačne poticajne mjere, a nakon eventualne preraspodjele.

Sredstva se dodjeljuju u vidu državne pomoći male vrijednosti (de minimis pomoć). Državna pomoć male vrijednosti predstavlja pomoć jednom privrednom subjektu za bilo koju svrhu koja se dodjeljuje jednom ili više puta i koja ne prelazi iznos od 200.000 EUR u tri uzastopne fisklane godine shodno članu 2.stav (1) tačka c) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 10/12 i 39/20).

U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da poništi Javni poziv u bilo koje vrijeme do zaključenja ugovora, bez obaveze pismenog ili usmenog obrazloženja.

U slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavlja se realizacija dodjele sredstava.

Ministarstvo ne snosi troškove nastale u vezi sa prijavom na Javni poziv.

Prispjela dokumentacija će se vratiti samo na pismeni zahtjev podnosiocima prijave u slučajevima  da se Javni poziv poništi ili da se u slučaju nedostatka sredstava u Budžetu Kantona obustavi realizacija dodjele sredstava.

Kao smjernice podnosiocima prijava na ovaj Javni poziv na web stranici Vlade Kantona www.vladausk.ba objavljuje se i Program poticaja razvoja turizma za 2023. godinu.

U Bihaću, dana 23.08.2023. godine

Po ovlaštenju ministrice

Pomoćnik ministrice                                                                             

Almir Smajić, dipl.ing. prometa

Preuzmi dokumente:

Program poticaja razvoja turizma za 2023. godinu

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: