Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.10.2023. 12:57

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za finansiranje i sufinansiranje projekata za unapređenje lovstva svim korisnicima lovišta na području SBK/KSB

Izvor: Akta.ba, 04.10.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva                             

 

Broj: 06-22-7380/23

Travnik,  03.10.2023.godine       

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA UNAPREĐENJE LOVSTVA SVIM KORISNICIMA LOVIŠTA NA PODRUČJU SBK/KSB

 

 

Članom 37.a. stav (4)  i stav (5) Zakona o lovstvu („Službene novine FbiH“ broj:4/06,8/10 i 81/14) propisano je da se godišnja zakupnina za korištenje sportsko privrednih lovišta uplaćuje u korist Budžeta kantona u iznosu od 60 %, u korist Budžeta Federacije BiH u iznosu 20 % i u Budžet općine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20 %. Prikupljena sredstva po osnovu zakupa lovišta koriste se za unapređenje lovstva i druge obaveze propisane Zakonom.

Članom 51. stav (2) Zakona o lovstvu definisan je pojam unapređenje lovstva, tako da se pod istim smatra: zaštita, održavanje i poboljšavanje životnih uslova divljači u lovištu (poboljšavanje ispasišta, dodatno hranjenje, održavanje solila i pojilišta), dostizanje i održavanje odgovarajuće spolne i starosne strukture pojedinih vrsta divljači u okviru utvrđenog kapaciteta lovišta, unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta, izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata, poduzimanje mjera za smanjenje šteta koju počini divljač, stručno osposobljavanje kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih lovačkih pasa i izdavačka djelatnost.

Budžetom za 2023. godinu („Službene novine SBK/KSB“ broj: 2/23) utvđena su namjenska sredstva od naknada za lovstvo u iznosu od 27.816,00 KM  koje  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/KSB zajedno sa korisnicima lovišta - udruženjima građana - lovačkim društvima finansira i sufinansira aktivnosti propisane članovima 37a. i 51.  Zakona o lovstvu i na taj način doprinosi unapređenju lovstva na području Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

 

 KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

 

Kriteriji za raspodjelu sredstava planirani dodijeliti će se korisnicima prema općim i posebnim kriterijima:

 

1.            OPĆI KRITERIJI

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:

a)            registracija u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/02) i izvršiti sve promjene u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 61/02),

b)           da Korisnici lovišta imaju potpisan Ugovor o zakupu lovišta sa resornim ministarstvom,

c)            broj članova Korisnika,

d)           da Korisnici svojim radom unapređuju rješavanje pitanja iz oblasti lovstva,

e)           da su izmirili obaveze iz Ugovora o zakupu,

f)            da su izmirili dospjele poreze i doprinose za zaposlenike.

 

2.            POSEBNI KRITERIJI

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava su:

a)            projekat za nabavku opreme za lovočuvarsku službu (terenska vozila ili druga oprema),

b)           projekat za izgradnju i održavanje lovno-uzgojnih objekata (pojilišta, hranilišta, solila, nabavka hrane za divljač i  dr)

c)            projekat za izgradnju lovno tehničkih objekata (lovačke kuće, domovi, čeke i dr)

d)           projekte izdavačke djelatnosti, edukacija članova korisnika lovišta iz oblasti lovstva i poduzmanje mjera za sprječavanje šteta od divljači,

e)           projekat za promovisanje lovstva.

 

Korisnici koji ispune opće i posebne kriterije propisane ovim Programom i Uputstvom. Uputstvom ministra Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo će se utvrditi postupak, potrebna dokumentacija, obrasci i drugi relevantni podaci.

Korisnici lovišta mogu aplicirati projekte u visini uplaćenih sredstava za zakup lovišta (2021/2022 i 2022/2023 lovnu godinu).

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon što Vlada Srednjobosanskog kantona donese odluku o odobravanju sredstava po ovom Programu, zaključiti će ugovor sa Korisnicima koji će biti izabrani na javnom pozivu. U slučaju nepoštivanja odredbi ugovora Korisnici sredstava su dužni izvršiti povrat sredstava i neće moći ostvariti pravo prijave na javni poziv naredne godine.

Korisnici doznačenih sredstava dužni su dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (narativni i finansijski izvještaj) do 31.03.2024. godine. U slučaju da Korisnici doznačenih sredstva ne dostave narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni projekat/program do ostavljenog roka neće biti prihvaćeni za finansiranje programa/projekata u narednoj fiskalnoj godini.

 

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30.11. 2023. godine.

 

Ministarstvo će  nakon obrade dostavljenih zahtjeva, prema Vladi Srednjobosanskog kantona uputiti  Odluku o odobravanju sredstava.

 

 

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

UPUTSTVO (preuzimanje dokumentacije)

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: