Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.10.2023. 16:28

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja u cilju osnaživanja poljoprivrednika sa područja Općine Hadžići

Izvor: Akta.ba, 10.10.2023.

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine  

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići  

OPĆINSKI NAČELNIK    

Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor 

 

Broj: 04-11-3-9755-1/2023

Hadžići, 09.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja, te u cilju osnaživanja poljoprivrednika sa područja Općine Hadžići, broj: 04-11-3-9755/2023 od 06.10.2023. godine Općina Hadžići raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja u cilju osnaživanja poljoprivrednika sa područja Općine Hadžići.

 

I           PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu imaju fizička lica koja imaju prebivalište na području općine Hadžići, posjeduju poljoprivredno zemljište u površini od 5 duluma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na 5 godina i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje i ispunjava uslove propisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom, a posebno prioritetne kategorije stanovništva - nezaposlene osobe.

Pravo na dodjelu junica nemaju lica koja su dobila donaciju junice od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnje tri godine. Pravo učešća nemaju članovi porodice (po pravoj liniji) zaposlenika Općine Hadžići. Jedan aplikant može aplicirati za podsticaj do maksimalno tri junice iz vlastitog uzgoja.

 

II          USLOVI

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

 

OPĆI USLOVI:

Da ima mjesto prebivališta na području općine Hadžići;

Daje nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata FBiH:

Da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište uzeto u zakup u površini od minimalno 5 (pet) dunuma; - Da posjeduje vlastiti štalski objekat adekvatan za smještaj grla ili uzet u zakup u mjestu prebivališta i/ili u neposrednoj blizini mjesta stanovanja.

POSEBNI USLOVI:

Rasplodna junica potiče iz vlastitog uzgoja o čemu svjedoči pasoš junice; Uvjerenje o utvrđenoj gravidnosti od minimalno 3 mjeseca;

-           Životinja mora biti propisno označena u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju goveda (dokaz je pasoš životinje);

Potvrda o provedenim naređenim mjerama na imanju za tekuću godinu;

-           Da podnosilac zahtjeva izjavi da će životinja biti na pripadajućem imanju minimalno dvije godine poslije teljenja;

broj članova zajedničkog domaćinstva;

-           štalski objekat (zoohigijenski i zootehnički uslovi u štali, brojčano stanje); socijalni aspekt (stanje na terenu, imovno stanje, opći dojam i si.).

Napomena: Podsticaj se može ostvariti i za junice koje su oteljene u toku 2023. godine (dokaz - Potvrda o osjemenjivanju).

 

III        KRITERIJI ZA DODJELU PODSTICAJA

1.         broj članova zajedničkog domaćinstva;

2.         pogodnost smještajnog kapaciteta štalskog objekta;

3.         socijalni aspekt - stanje na terenu i opći dojam.

Ako komisija na terenn ustanovi da aplikant ne posjeduje štalski objekat ili da je štalski objekat neuslovan za držanje stoke, aplikant će biti diskvalifikovan iz dalje procedure odabira.

 

IV         POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju, redoslijedom kako je navedeno:

1.         Obrazac za prijavu na Javni poziv za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja (info pult ili web stranica Općine Hadžići);

2.         Dokaz o mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva (CIPS-ova prijava ne starija od tri mjeseca);

3.         Ovjerena kućna lista (šalter sala Općine Hadžići);

4.         Potvrda u upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK);

5.         Vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka) ili ovjeren Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kopijom ZK izvatka, u površini od minimalno 5 (pet) dunuma (kopija ZK izvatka ne može biti starija od šest mjeseci);

6.         Ovjerena izjava da posjeduje štalski objekat u svom vlasništvu ili uzet pod zakup u mjestu prebivališta i/ili u neposrednoj blizini mjesta stanovanja, te da će korisnik podsticaja zadržati životinju na pripadajućem imanju minimalno dvije godine poslije teljenja;

7.         Pasoš junice;

8.         Uvjerenje o utvrđenoj gravidnosti od minimalno 3 mjeseca;

9.         Potvrda o osjemenjivanju (za junice koje su oteljene u toku 2023. godine);

10.        Potvrda o provedenim naređenim mjerama na imanju za tekuću godinu.

Aplikacija podnosioca zahtjeva koji preda nepotpunu dokumentaciju će se odbaciti.

 

V          PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Proceduru vrednovanja i utvrđivanja rang liste, izvršiti će Komisija na osnovu Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja, koju imenuje Općinski načelnik.

 

NAPOMENA:

Obrazac zahtjeva i izjave se mogu preuzeti na web stranici Općine Hadžići ili na info-pultu Općine Hadžići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja".

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.

Iznos sredstava za podsticaj će se utvrditi u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i u zavisnosti od broja potpunih aplikacija. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Dostavljeno:

1.         Kabinet načelnika - web stranica: www.

2.         Oglasna ploča Općine Hadžići;

3.         Arhiva.

 

Javni poziv ostaje otvorren do 22.12.2023 do 16:00 sati.

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za podsticaj junica iz vlastitog uzgoja

Izjava za ostvarivanje podsticaja

Obrazac za prijavu na javni poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: