Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.10.2023. 13:50

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

Izvor: Akta.ba, 30.10.2023.

 

U skladu sa zaključenim Ugovorom o poslovnoj saradnji od 16.10.2023. godine između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i UniCredit Bank d.d. objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

subjektima male privrede

za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika kreditnih sredstava u skladu s uslovima iz ovog Javnog poziva.

 

PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Pravo učešća imaju subjekti male privrede :

 • trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja  male privrede („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 29/15);                           
 • imaju  sjedište na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo;
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
 • na osnovu  obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:

 

a) U području C Prerađivačka industrija dozvoljene šifre djelatnosti su: 10.11-10.92, 11.07, 13.10-18.20, 20.11-25.30 i 25.50-33.20;

b) U području E Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša dozvoljene šifre djelatnosti su:  38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31 i 38.32;

c) U području F Građevinarstvo dozvoljene šifre djelatnosti su:  41.10-43.99;

d) U području G Trgovina (popravak motornih vozila i motocikala) - dozvoljena šifra djelatnosti je: 45.20,

e) Područje H - Prijevoz i skladištenje, šifre djelatnosti: 52.10, 52.21, 52.23, 52.24, 52.29, 49.31, 49.39, 49.41 i 49.42);

f) U području I Djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane dozvoljene šifre djelatnosti su:  55.10-56.29;

g) U području J Informacije i komunikacije dozvoljene šifre djelatnosti su:  58.11-63.99;

h) U području M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 69.10- 75.00;                                                

i) U području N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su: 79.11-79.90, 81.21-81.29, 82.11 i 82.20;

j) U području P Obrazovanje, šifre djelatnosti: 85.10 i 85.51-85.60;

k) U području Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi dozvoljene šifre djelatnosti su: 86.21-88.99 i

l) U području S Ostale uslužne djelatnosti dozvoljene šifre djelatnosti su:  95.11-96.04.

Prioritet u ostvarenju prava na poticajna kreditna sredstva imaju subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja.

 

Sredstvima u ovoj kreditnoj liniji ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka, kao i za druge djelatnosti koje nisu navedene u ovoj tački javnog poziva.

 

NAMJENA SREDSTAVA

 • Kreditna linija u iznosu od 20.000.000,00 KM će se plasirati putem UniCredit Bank d.d., uz subvenciju kamatne stope, u koju svrhu je Ministarstvo privrede KS obezbijedilo iznos od 1.000.000,00 KM.
 • Poticajna kreditna sredstva namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva.
 • Korisnik sredstava se obavezuje da poticajna kreditna sredstva koristi na način - da najmanje 30% ovih kreditnih sredstava utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih kreditnih sredstava za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti.
 • Korisnik sredstava je obavezan da poticajna kreditna sredstva koristi za navedenu namjenu, a u suprotnom Korisnik sredstava je obavezan da izvrši povrat ukupnog iznosa odobrenih sredstava za subvenciju kamate u ovoj kreditnoj liniji.
 • Korisnik sredstava je obavezan da očuva minimalno 80 % od broja zaposlenih koji je imao na dan podnošenja zahtjeva za kredit.
 • Korisnik sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja koja je naveo u zahtjevu za kredit ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna kreditna sredstva.

 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIRA KORISNIKA KREDITNE LINIJE

Odabir korisnika sredstva vrši  Uni Credit Bank d.d.  u skladu sa svojom kreditnom politikom i internim aktima. Prioritet u ostvarivanju poticaja imaju oni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za kredit navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja. Podnosilac zahtjeva za kredit uz subvenciju kamate može ostvariti pravo na kredit samo kod jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40230- 16/23 od 14.09.2023. godine

       

INFORMACIJE O ROČNOSTI, USLOVIMA KREDITA I VISINI SUBVENCIJE

a) Maksimalni iznos kredita 2.000.000, 00  KM.

b) Maksimalan rok otplate, u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda je do 84 mjeseca uz grace period od 12 mjeseci koji nije uključen u period otplate.

c) Visina godišnje kamatne stope koja će se subvencionirati iznosi 2,85% fiksno.

d) Naknada za obradu zahtjeva iznosi  0,40% jednokratno od iznosa kredita.

e) Uslovi za isplatu subvencije kamate čiji monitoring vrši Banka su namjensko korištenje kreditnih sredstava, uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose, uredno izmirivanje dospjelih obaveza u otplati kredita, zadržavanje minimalno 80 % od broja zaposlenih u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit, te da obezbijedi nova zapošljavanja ako je time imao prioritet u postupku odobrenja kredita.

Subvencija se obračunava i isplaćuje kvartalno na osnovu prethodno urađenog monitoringa Banke.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna  minimalna dokumentacija za apliciranje pravnih lica (poštom ili lično)

 • Temeljno Rješenje o upisu u registar nadležnog organa/sudski registar. Ako je temeljno rješenje starije od dva mjeseca prilaže se i Izvod iz sudskog registra/nadležnog organa, ne stariji od dva mjeseca
 • Statut društva ili Pravila vlasnika računa
 • Akt nadležnog organa o osnivanju (osim ako društvo nije osnovano na osnovu propisa, kada se dostavlja izvod iz odgovarajućeg propisa)
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 90 dana
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;               
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa (LK i CIPS prijava), podaci  o svakom poslovnom subjektu koji direktno ili indirektno posjeduju najmanje 10% poslovnog udjela, dionica, na osnovu kojih ima učešće u upravljanju poslovnim subjektom, odnosno njegovim sredstvima
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo
 • Finansijski izvještaj za prethodne tri godine kao i dokumetacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima

Potrebna  minimalna dokumentacija za apliciranje obrtnika i samostalnih djelatnosti

 • Temeljno Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti koje ne smije biti starije od dva mjeseca. Ako je temeljno Rješenje nadležnog organa starije od dva mjeseca prilaže se i potvrda organa uprave da se i dalje vodi kao samostalni privrednik/obrtnik, ne starija od dva mjeseca
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju subjekta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji koje sadrži identifikacijski broj poreskog obveznika         
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika  neizravnih/indirektnih poreza ukoliko je klijent obveznik indirektnih poreza PDV
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 90 dana
 • Ovjerena izjava kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;               
 • Lične isprave zakonskih zastupnika ovlaštenih u rješenju nadležnog organa, (LK i CIPS prijava), kao i podatke o svakoj fizičkoj osobi  koje direktno ili indirektno posjeduje najmanje 10% poslovnog udjela
 • Zahtjev na memorandumu firme kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja uz Izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u kreditnoj liniji, odnosno da isti nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade Kantona Sarajevo
 • Propisani obrasci koji su podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave za prethodne tri godine (Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti i Godišnja prijava poreza na dohodak, odnosno Rješenje o paušalnom porezu te uplatnica kao dokaz o izvršenom plaćanju), kao i dokumentacija za instrumente osiguranja koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i vrstom finansiranja, te po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu s internim aktima

         

Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev mogu biti dostavljeni u kopiji, uz obavezno dostavljanje  originala ili ovjerenih kopija  za one zahtjeve koji  su ušli u proces odobrenja finansiranja.

 

Instrumenti osiguranja

U skladu sa aktima Banke uobičajeni  kolaterali koji su prihvatljivi :

                  - Mjenice privrednog društva ili obrta

                  - Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta

                  - Založno pravo na nekretninu/e,

                  - Založno pravo na pokretninu/e,

                  - Polica osiguranja vinkulirana u korist Banke,

                  - Ugovor o cesiji ili ugovor o asignaciji

                  - Ostalo po zahtjevu Banke.

Za ponuđena osiguranja (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezna je procjena ovlaštenog procjenitelja prihvatljivog i preporučenog od strane Banke za svaki pojedinačni zahtjev, u formi prihvatljivoj za Banku, a koja će se izvršiti na način i u skladu s njenim internim aktima 

 

ROKOVI

Podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine. Analiza, obrada i odobravanje zahtjeva će se vršiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

UGOVOR SA KORISNICIMA FINANSIRANJA

Proces prijema zahtjeva, analize i obrade zahtjeva za finansiranje, kao i donošenje konačne Odluke o odobravanju ili odbijanju klijenata, vršit će se u skladu sa redovnim procedurama, aktima i pravilima Banke. Odluku o izboru Korisnika kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima donosi Banka, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva privrede KS.

Ugovorom sa krajnjim korisnicima će se definirati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja sredstava, kao i obavezan kvartalni monitoring namjenskog korištenja. Monitoring se provodi do kraja narednog kvartala za protekli kvartal.

Krajnji korisnik je u svrhu ispunjenja uslova za subvenciju dužan dostaviti:

1) Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava uz svu prateću dokumentaciju kojom se potvrđuje namjensko korištenje sredstava;

2) Potvrde o izmirenim direktnim i indirektnim porezima; i

3) Potvrdu o broju zaposlenih.    

 

OSTALO

U postupku podnošenje zahtjeva po ovom javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

 

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranje sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje - kreditna linija Kanton Sarajevo“  lično na protokol ili preporučenom poštom, na adrese:

 

Pravna lica: 

UniCredit Bank d.d., Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte:

Adisa.Krdzalic@unicreditgroup.ba

Tomislav.Kvesic@unicreditgroup.ba

 

Poduzetnici:

UniCredit Bank d.d., PC CAPITAL TOWER, Džemala Bijedića BB, 71000 Sarajevo

ili putem elektronske pošte:

Ivana.Beblek@unicreditgroup.ba

Selver.Subasic@unicreditgroup.ba

 

DODATNE INFORMACIJE:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na slijedeće  telefone:    

Pravna lica: 033 491 786; 036 356 335

Poduzetnici: 033 491 918; 033 491 818

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: