Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.12.2020. 13:52

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Bergkranc d.o.o. Pale

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 126, 23.12.2020

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Almina Oruč, po prijedlogu predlagača Bogdana Trifunović za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacijskog postupka nad poslovnim subjektom: “Bergkranc” d.o.o. Pale, Ulica srpskih ratnika do broja 143, donio je 10.12.2020. godine sljedeće


RJEŠENJE


I - Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom: “Bergkranc” d.o.o. Pale, Ulica srpskih ratnika do broja 143, JIB 440419713006, matični broj 11158307.
II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 10.12.2020. godine, od kada nastupaju pravne posljedice ovog postupka.
III - Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka.
IV - Po pravosnažnosti Rješenja, isto će se dostaviti Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapitala Bogdana Trifunovića, Njemačka, Štutgart, Cannstatter Strape 112 in 70734, Fellbach, i boravište na adresi: Dimitrija Tucovića bb, Pale, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz Registra.
V - Ovo rješenje objaviće se na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Likvidacioni sudija,
Almina Oruč, s.r.

Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana, računajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi putem ovog suda
u dovoljnom broju primjeraka za Sud i suprotnu stranu ( član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).

 

(61 0 L 013535 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: