Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.12.2020. 14:58

Zakazivanje ročišta za glavnu diobu u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika MG-MAS d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 93, 23.12.2020


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Elma Zorabdić, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika "MG-MAS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, promet i usluge Sarajevo, ul. Kurta Schorka br. 15, Sarajevo, Ilidža, donio je dana 14.12.2020. godine sljedeće


RJEŠENJE

 


Zakazuje se ročište za glavnu diobu za dan: ponedjeljak, 25.01.2021. godine u 10,00 sati
Na navedenom ročištu stečajni sudija će sa povjeriocima i stečajnim upravnikom razmotriti prijedlog diobe, koji se može mijenjati ili dopunjavati.
Stečajni upravnik dužan je na ročištu za glavnu diobu položiti završni račun i podnijeti izvještaj.
- Ukupan zbir potraživanja koji se uzima u obzir prilikom glavne diobe 12.008,58 KM
- Ukupan iznos stečajne mase koja je na raspolaganju za diobu iznosi 1.557,68 KM.


Uvid u popis potraživanja koja će se uzeti u obzir prilikom diobe, u smislu člana 118. Zakona o stečajnom postupku, može se izvr šiti u pisarni suda, soba broj 8/PR. U smislu člana 119. i 120. stav 1. Zakona o stečajnom postupku, stečajni povjerilac čije potraživanje nije priznato i za čije potraživanje ne postoji izvršni naslov ili konačna presuda, mora najkasnije u roku od 15 dana nakon javnog objavljivanja u skladu sa članom 118. isto g zakona, dokazati stečajnom upravniku da je i za koji iznos podigao tužbu za utvrđivanje ili je preuzet postupak u ranije pokrenutoj parnici. Prigovor stečajnog dužnika ili stečajnog povjerioca nije od uticaja, osim ako u zakonskom roku sud utvrdi da je prigovor osnovan. Ako se predmetni dokaz blagovremeno podnese onda se dio koji otpada na to potraživanje zadržava kod diobe sve dok je parnica u toku. Povjerilac koji ima pravo na odvojeno namirenje dužan je najkasnije u zakonskom roku predviđenom u članu 119. Zakona o stečajnom postupku, podnijeti dokaz stečajnom upravniku da se i za koji iznos odrekao odvojenog namirenja, ili da nije odvojeno namiren, ili da unovčavanje dobra koje služi za osiguranje nije dovelo do namirenja ličnog potraživanja. Ako se dokaz ne podnese blagovemeno njegovo potraživanje kod diobe ne uzima se u obzir. Kod diobe diobnog popisa povjerioci m ogu stečajnom sudu podnijeti prigovor na diobni popis u roku od osam dana nakon isteka zakonskog roka predviđenog članom 119. stav 1. Zakona o stečajnom postupku.

 

Broj 65 0 St 760291 19 St
14. decembra 2020. godine
Sarajevo
(03-3-3993/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: