Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 15:14

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem SWORD RENTA CAR d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 96, 29.12.2020


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Edina Bučan, u likvidacionom postpku nad pravnim licem "SWORD RENTA A CAR" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarjaevo, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 45, na ročištu održanom dana 22.12.2020. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SWORD RENTA CAR Društvo sa ograničeom odgovornošću Sarajevo, ul. Mula Mustafe Bešeskije br. 45.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Enis Džihanić iz Sarajeva, ul. Trg solidarnosti br. 13/6.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta upisa 65-01-0892-18.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 864962 20 L
22. decembra 2020. godine
Sarajevo
(03-3-4056/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: