Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 11:15

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom GRAFIČAR COMPANY d.o.o. Čitluk

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud u Mostaru likvidacijski sudac Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije na d pravnom osobom društvom GRAFIČAR COMPANY d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Dobro selo bb, zastupan po punomoćnicima, odvjetnicima iz OD Markotić & Partneri, nakon održanog ročišta
28.12.2020. godine u prisustvu zamjenika punom oćnika predlagatelja i likvidatora Milka Musa, dipl. iur. iz Mostara, dana 28.12.2020. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se likvidacijski postupak nad društvom GRAFIČAR COMPANY d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Dobro selo bb.

2. Razrješava se dužnosti likvidator Milka Musa iz Mostara.

3. Preostala imovina društva, amortizirana oprema koju čine video nadzor, telefon/fax, kompjuter, fax, printer, laptop, laptop asus, fiskalna kasa i električna oprema s brojilom, se vraćaju i uručuju jedinom osnivaču Društva, Nadi Šaravanja iz Mostara, putem punomoćnika OD Markotić & Partneri iz Mostara.

4. Ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči suda i "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Po pravomoćnosti ovog rješenja iz Registra ovog suda društva predlagatelja upisano pod registarskim matičnim brojem 58-01-0150-11 će se brisati iz Registra ovog suda.

6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagatelja.

 

Broj 58 0 L 216526 20 L
28. decembra 2020. godine
Mostar
(03-3-4175/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: