Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 09:03

Poziv na stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika NEW CONCEPT d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2021


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Nebojša Joksimović, rješavajući po prijedlogu Samir Begović, da se nad imovinom dužnika "NEW CONCEPT" d.o.o. Sarajevo ulica Zmaja od Bosne 14c, Sarajevo otvori stečajni postupak, na ročištu dana 16.12.2020. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom stečajnog dužnika NEW CONCEPT d.o.o. Sarajevo ulica Zmaja od Bosne 14c, Sarajevo.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Lejla Smailbegović, ulica Gradačačka 15 Sarajevo koja ima sva prava i obaveze utvrđene odredbom člana 25. Zakona o stečajnom postupku i svoj izvještaj je dužna dostaviti u dva primjerka i to 8 dana prije zakazanog ročišta.
3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 16.12.2020. godine u 09:15 sati.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenimnovinama Federacije BiH" pozivom na broj gornji prijave svoja potraživanja sudu, podneskom u dva primjerka sa dokazima. Prijava mora sadržavati ime i prezime/naziv povjerioca i adresa, ako stranku zastupa advokat punomoć za zastupanje, pravni osnov i ukupan iznos novčanog potraživanja (glavnica, uglavničena kamata i to od dana dospjeća potraživanja pa do dana otvaranja stečajnog postupka uz dostavljanje dokaza o izvršenom obračunu kamata), broj transakcijskog računa povjerioca i dr. podaci, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Ako se prijavljuju potraživanja o kojima je u toku parnični postupak, u prijavi se navodi sud pred kojim se vodi taj postupak uz navođenje broja predmeta. Potraživanja nižerangiranih povjerilaca se prijavljuju samo ukoliko stečajni sudija posebno pozove na prijavljivanje tih potraživanja. U prijavi takvih potraživanja naznačuje se da se radi o potraživanju nižeg isplatnog reda kao i rang na koji povjerilac ima pravo. U protivnom nižerangirana potraživanja neće biti uzeta u obzir prilikom diobe.
Razlučni povjerioci označavaju u prijavidio imovine stečajnogdužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, te su dužni dostaviti dokaze da imaju status razlučnog povjerioca, a u prijavi naznačiti da se prijavljuju kao razlučni povjerioci.
Izlučni povjerioci označavaju u prijavipredmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi.
Uz prijavu povjerioci su dužnipriložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi kako slijedi:
Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 1411965320008475, kod BBI BANK d.d. SARAJEVO. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u članu 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika.
6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja.
7. Određuje se upis zabilježbe rješenja o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-23050.
8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 16.12.2020. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
9. Ročište na kojem će se ispitati prijavljanja potraživanja (ispitno ročište) se zakazuje za dan četvrtak 18.02.2021. godine u 09,00 sati.
Istog dana nakon završetka ispitnog ročišta, održat će se Skupština povjerilaca (izvještajno ročište), na kojem će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika, odlučiti o daljem toku stečajnog postupka.

 

Broj 65 0 St 835268 20 St
16. decembra 2020. godine
Sarajevo
(03-3-4168/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: