Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.04.2022. 15:58

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ESIGone d.o.o. za IT inžinjering i Consulting Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 24, 30.03.2022


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Aida Durić Hrvačić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ESIGone d. o.o. za IT inžinjering i Consulting Sarajevo, ul. Olmpijska br. 34, Sarajevo na ročištu održanom dana 14.02.2022. godine, donio je slijedeće

 


RJEŠENJE

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem ESIGone d.o.o. za IT inžinjering i Consulting Sarajevo, ul. Olmpijskabr. 34, Sarajevo. 

2. Za likvidatora se imenuje Moamer Topčagić iz Sarajeva, ulica Antuna Hangija broj 11.

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0176-11, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Nakon što je objavljeno prednje rješenje, prisutni izjavljuje da se odriče prava na žalbu, pa predlaže da se na rješenju konstatuje daje isto pravosnažno sa danom donošenja.


Broj 65 0 L 928383 21 L
14. februara 2022. godine
Sarajevo
(O-247/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: