Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.04.2022. 16:04

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika MAKS-KOMERC d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 24, 30.03.2022


Općinski sud u Zenici, stečajna sutkinja Marina Šapina u prethodnom postupku za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupku nad stečajnim dužnikom "MAKS-KOMERC" d.o.o. Zenica, Jalimanov put br. 6, Zenica, postupajući po prijedlogu "MAKS-KOMERC" d.o.o. Zenica, Jalimanov put br. 6. zastupanom po direktoru Brdarević Seadu, za otvaranje stečajnog postupka nad navedenim društvom kao stečajnim dužnikom, donio je dana 18.03.2022. godine sljedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika "MAKS-KOMERC" d.o.o. Zenica, Jalimanov put br. 6, Zenica MBS 1-9838.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Pašalić Muamer iz Zenice, Dr. Ćire Truhelke 8c.
Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene članom 63. Zakona o stečajnom postupku i to naročito:
- Obezbijediti i brinuti se o imovini dužnika,
- Izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- Utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- Ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka
- Utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka, i
- Izvršiti kontrolu poslovanja dužnika.

 


Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje izgledi da s e poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te je dužan dostaviti izvještaj o okolonostima iz člana 63. stav 7. Zakona o stečajnom postupku. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se obustavljaju, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom
postupku. Povjerioci stečajnog dužnika se pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbje đenja buduće stečajne mase na predmetima imovine stečajnog dužnika oni zahtijevaju. Rješenje će biti objavljeno na oglasnoj tabli suda, web stranici Općinskog suda
u Zenici, na internet stranici FIA-e i u "Službenim novinama Federacije BiH, te će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda , radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka.

 

Broj 43 0 St 204459 21 St
18. marta 2022. godine
Zenica
(03-3-1065/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: