Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 15:59

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika Specijalizirana poljoprivredna zadruga Funghi Farma p.o. Hadžići

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2022


Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, rješavajući po prijedlogu predlagača - dužnika Specijalizirana poljoprivredna zadruga "Funghi Farma" p.o. Hadžići, ulica Smaila Šikala broj 26, Sarajevo, da se nad predlagačem kao dužnikom otvori stečajni postupak, donio je dana 20.05.2022. godine slijedeće


RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika Specijalizirana poljoprivredna zadruga "Funghi Farma" p.o. Hadžići, ulica Smaila Šikala broj 26, Sarajevo. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje Ekrem Čagalj iz Sarajeva, ulica Vilsonovo šetalište broj 10, osoba sa liste stečajnih upravnika.

Privremeni stečajni upravnik će:
- osigurati i starati se o imovini dužnika,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,
- izvršiti kontrolu poslovanja.


Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti izvještaj u roku od 30 dana od dana imenovanja, u kojem će izvjestiti o podu zetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se obustavljaju, izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku. Pozivaju se povjerioci da predlože mjere osiguranja nad predmetima i imovinom stečajnog dužnika. Ovo rješenje ima se oglasiti na oglasnoj tabli ovog suda istog dana. Rješenje se ima dostaviti Registru pravnih lica ovoga suda, radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom regist arskom broju subjekta upisa broj 65-05-0029-15.


Broj 65 0 St 942178 21 St
20. maja 2022. godine
Sarajevo
(03-3-1867/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: