Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 16:02

Poketanje prethodnog postupkg radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva ZLATNI ORIJENT d.o.o. Kiseljak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2022


Općinski sud u Travniku, stečajni sudija Amir Sobo, povodom prijedloga predlagatelja "ZLATNI ORIJENT" Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Kiselja k, ul. Sarajevska br. 1. Kiseljak, koga zastupa zastupnik po zakonu, direktor druš tva,  ehmedović Nasveta, da se otvori stečajni postupak nad predlagateljem kao stečajnim dužnikom, van ročišta, donio je dana 25.05.2022. godine, slijedeće

 


RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva, "ZLATNI ORIJENT" Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Kiseljak, ul. Sarajevska br. 1. Kiseljak. Za privremenog stečajnog upravnika u društvu "ZLATNI ORIJENT" Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljst vo, trgovinu i turizam Kiseljak, ul.Sarajevska br. 1. Kiseljak, imenuje se Sunulahpašić Samir, iz Busovače, Zagrebačka  b.b. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene članom 63. Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), i to:
- obezbijediti i brinuti se o imovini dužnika,
- ispitati da li imovina dužnika možepokriti troškove stečajnog postupka i da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- izvršiti kontrolu poslovanja dužnika,
- dostaviti izvještaj stečajnom sudijida li je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, odnosno lice ovlašteno za zastupanje dužnika podnio prijedlog u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti. Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje izgledi da se poslovanje dužnika u cjelini ili djelimično može nastaviti, te je dužan dostaviti izvještaj o okolnostima iz člana 63. Zakona o stečaju.


Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja, pokrenute protiv dužnika se privremeno obustavljaju, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku. Povjerioci dužnika se pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine dužnika, kao buduće stečajne mase oni zahtijevaju. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka će biti objavljeno na oglasnoj ploči suda, web stranici suda elektronska ploča suda, internet stranici FlA-e, i u "Službenim novinama Federacije BiH", te će se dostaviti odjeljenu registra pravnih lica Općinskog suda Travnik, radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarsko broju subjekta upisa broj, MBS: 51-01-1576-09.

 

Obrazloženje

Dana 27.08.2021. godine, predlagač je ovom sudu podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, nad imovinom dužnika "ZLATNI ORIJENT" d.o.o. Kiseljak navodeći da zbog platežne nesposobnosti dužnik ne može izvršavati dospjele obaveze, da društvo ne radi više od tri godine, da su računi društva neaktivni, odnosno blokirani te da društvo n e ostvaruje nikakve prihode, pa predlaže otvaranje stečajnog postupka. Sud nalazi za utvrđeno da je prijedlog dopušten, a radi utvrđivanja da li postoji stečajni razlog i da li postoje svi uslovi za otvaranje stečajnog postupka, te imajući u vidu činjenicu da je stečajni dužnik uplatio predujam za pokriće troškova prethodnog postupka sud je donio odluku kao u izreci primjenom člana 61., 63., 65. i 66. Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/21).

 

Broj 51 0 St 192337 21 St
25. maja 2022. godine
Travnik
(03-3-1881/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: