Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 13:04

Zakazivanje ročišta radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom AS PANAMERA d.o.o. Mostar

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2022


Općinski sud u Mostaru, po stečajnom sudiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "AS PANAMERA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Muje Pašića b.b., zastupano po zastupniku direktoru Almi Tufek, dana 30.05.2022. godine, donio je, slijedeće

 

RJEŠENJE


Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "AS PANAMERA" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Muje Pašića b.b., za privremenog stečajnog upravnika se imenuje Latih Hujdur, iz Mostara.
Privremeni stečajni upravnik ima sva prava i obaveze iz člana 63. Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/2021), i naročito je dužan:
- da obezbijedi imovinu stečajnog dužnika i brine se o njoj,
- da ispita da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove postupka i da li postoji razlog za otvaranje stečajnogpostupka, te podnese izvještaj o svojim nalazima sudu u roku od 30 dana od svog imenovanja.
- vrši procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te ukoliko bi nastavkom poslovanja nastala šteta za dužnika ili za potencijalnu stečajnu masu, privremeni stečajni upravnik mora podnijeti prijedlog stečajnom sudiji za privremenu obustavu poslovanja.
- da namiri potraživanja koja zasnuje on ili stečajni dužnik uz njegovu saglasnost, osim ako je drugačije ugovoreno ili uređeno ovim zakonom.
- da dostavi izvještaj stečajnom sudiji:
a) kada je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajni dužnik, da li je stečajni dužnik, odnosnoorgan ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti ili
b) kada je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka povjerilac, da li je povjerilac podnio prijedlog zapokretanje stečajnog postupka nakon isteka roka od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti kada je to bio dužan da podnese stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovome Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će obavijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Privremeno se obustavljaju sva pojedinačna prinudna izvršenja pokrenuta protiv naprijed navedenog društva, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom stečajnom postupku.
Stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti stečajnog suda.
Pozivaju se svi povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopšte koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.
Rješenje o postavljanju privremenog stečajnog upravnika i određenim mjerama osiguranja iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", na Oglasnoj ploči Suda, web stranici Suda - elektronskoj tabli i na internet stranici
FIA-e.
Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka Sud određuje i zakazuje ročište za dan 12.07.2022. godine sa početkom u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda u Mostaru, ul. Maršala Tita broj 94, kancelarija broj 42/I.

 

 

Broj 58 0 St 257051 22 St
31. maja 2022. godine
Mostar
(03-3-1944/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: