Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 15:58

Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom ERCEG d.o.o. Žepče

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 47, 15.06.2022Općinski sud u Zenici, likvidacijska su tkinja Sanja Pavlić, u likvidacijskom postupku nad firmom "ERCEG d.o.o. Žepče, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Papratnica b.b., Žepče, odlučujući o prijedlogu likvidatora Klarić Ive, Papratnica b.b., Žepče, za zaključenje likvidacijskog postupka nad navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 02.06.2022. godine, kome je prisustvovao likvidator Ivo Klarić, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacijski postupak nad firmom,,ERCEG" d.o.o. Žepče, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Papratnica b.b., Žepče, matični broj subjekta upisa 43-01-0332-08 (stari broj 1-7638).
Razrješava se dužnosti likvidatora Ivo Klarić, Papratnica b.b., Žepče.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih osoba ovog suda, matični regi starski broj subjekta upisa 43-01-0332-08 (stari broj 1-7638).
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu u Zenici u roku od 8 d ana putem ovog suda po objavi rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 203778 21 L
02. juna 2022. godine
Zenica
(03-3-1970/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: