Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 11:59

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom H.H. &ALLEN-S d.o.o. Bosanska Otoka

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski sud u Bihaću, likvidacioni sudija Alma Redžić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem d.o.o. "H.H. &ALLEN-S" Bosanska Otoka, ul. Čaršija bb, na ročištu održanom dana 19.05.2022. godine donijela je slijedeći

 

OGLAS

Provesti će se likvidacioni postupak nad firmom d.o.o. "H.H. &ALLEN-S" Bosanska Otoka, ul. Čaršija bb.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen.
Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Hodžić Hasan iz Bosanske Otoke, Čaršija bb, direktor društva.
Po proteku navedenog roka iz stava 2. ovog rješenja i pravosnažnosti rješenja o zaključenju postupka nad navedenom firmom, brisati će se iz registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a direktor se obavezuje da snosi sve troškove likvidacionog postupka.
Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Određuje se upis zabilježbe o pokret anju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću.

 

 

Broj 17 0 L 120377 22 L
19. maja 2022. godine
Bihać
(03-3-2112/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: