Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 16:00

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem EMMEHOF d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 49, 22.06.2022


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Sedina Duraković u likvidacionom postupku nad pravnim licem EMMEHOF druš tvo za trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Hrasnička cesta br. 17, Sarajevo, Ilidža, na ročištu održanom dana 16.06.2022. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem EMMEHOF društvo za trgovinu i usluge Sarajevo, Ul. Hrasnička cesta br. 17, Sarajevo, Ilidža.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora advokat Mersiha Beganović-Memić iz Sarajeva.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0726-17.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 755983 22 L 2
16. juna 2022. godine
Sarajevo
(O-532/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: