Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 15:35

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem ESPERO Export - Import sa p.o. Prozor

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 29.06.2022


Općinski sud u Mostaru, po likvidacionom s udiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad društvom "ESPERO" Export - Import sa p.o. Prozor, sa sjedištem u Prozoru, Nikole Šopa br.19., zastupan po zastupniku, direktoru Džalto Anti, dana 21.06.2022. godine, donio je, slijedeće

 

RJEŠENJE


I Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ESPERO" Export - Import sa p.o. Prozor, sa sjedištem u Prozoru, Nikole Šopa br.19.,
II Za likvidatora se imenuje Kornelija Nikolić, iz Mostara.
III Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
IV Pozivaju se svi povjerioci da u roku od30 dana od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu, a ukoliko se niko od povjerilaca ne prijavi, postupak će se zaključiti.
V Ovo rješenje će se dostaviti Registru društava ovog suda na matični broj subjekta upisa (MBS) 1-5446, radi upisa zabilješke pokretanja likvidacionog postupka.
VI Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
VII Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.
VIII Zakazuje se ispitno i izvještajno ročište za dan 05.09.2022. godine u 09,00 sati, u sobi broj 42/I, na koje se pozivaju predlagač, likvidator i svi povjerioci koji prijave potraživanja.

Broj 58 0 L 256233 22 L
21. juna 2022. godine
Mostar
(03-3-2214/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: