Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 15:33

Poziv na likvidacioni postupak nad Komorom magistara farmacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 29.06.2022


Općinski sud u Goraždu, sudija Lejla Ferhatović, postupajući u likvidacionom postupku nad Komorom magistara farmacije Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, koju zastupa punomoćnik Elmedina Bojičić, advokat iz Sarajeva, podnesenom po prijedlogu Komore magistara farmacije Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, dana 13.06.2022. godine donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Provest će se postupak likvidacije nad Komorom magistara farmacije Bosansko  podrinjskog kantona Goražde, sa sjedištem u Goraždu, ulica Zdravstvenih radnika bb.
2. Za likvidatora se imenuje Elmedina Bojičić, advokat iz Sarajeva.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i obaveza pravne osobe, imajući u vidu da se popis sastoji od svih imovinskih vrijednosti (popis imovine) i svih obaveza uključujući prava trećih osoba na predmetima imovine i naznaku povjerilaca (popis povjerilaca).
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacionipostupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Goraždu, Registar poslovnih subjekata, MBS 45-01-0002-21, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret poslovnog subjekta.

 

 

Broj 45 0 L 043721 22 L
13. juna 2022. godine
Goražde
(03-3-2224/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: