Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 14:36

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva ŠULEPROMET d.o.o. Busovača

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 51, 29.06.2022


Općinski sud u Travniku stečajni sudija Amir Sobo, u predmetu predlagatelja, ul. Nikole Šubića Zrinjskog 66. Busovača, koga zastupa Marko Kvesić i Martinović Miro, advokati iz advokatskog društva Kvesić&Martinović, d.o.o. Široki Brijeg, radi otvaranja stečajnog postupka, van ročišta, donio je dana 21.06.2022. godine, slijedeće


RJEŠENJE

 
Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva, "ŠULEPROMET" d.o.o. Busovača. Za privremenog stečajnog upravnika u društvu "ŠULEPROMET" d.o.o. Busovača, imenuje se Sunulahpašić Samir, iz Busovače, Zagrebačka b.b. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene članom 63. Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), i to:
- obezbjediti i brinuti se o imovini dužnika
- ispitati da li imovina dužnika možepokriti troškove stečajnog postupka i da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- izvršiti kontrolu poslovanja dužnika,
- dostaviti izvještaj stečajnom sudijida li je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, odnosno lice ovlašteno za zastupanje dužnika podnio prijedlog u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti,  Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje izgledi da se poslovanje dužnika u cjelini ili djelimično može nastaviti, te je dužan dostaviti izvještaj o okolnostima iz člana 63. Zakona o stečaju. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja, pokrenute protiv dužnika se privremeno obustavljaju, a izlučna i razlučna prava povjerioci nemogu ostvarivati u prethodnom postupku. Povjerioci dužnika se pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine dužnika, kao buduće stečajne mase oni zahtijevaju. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka će biti objavljeno na oglasnoj ploči suda, web stranici suda - elektronska ploča suda, internet stranici FIA-e, i u "Službenim novinama Federacije BiH", te će se dostaviti odijeljenu registra pravnih lica Općinskog suda Travnik, radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarsko broju subjekta upisa broj, MBS 51-01-2116-09.

 

Broj 51 0 St 198171 22 St
21. juna 2022. godine
Travnik
(03-3-2231/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: