Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 10:05

Zakazivanje ročišta za ispitivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad pravnom osobom TBSIK d.o.o. Salakovac, sa sjedištem u Mostaru

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 03.03.2023


Općinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sucu Ivani Soldić, odlučujući o prijedlogu direktora društva "TBSIK" d.o.o. Salakovac, da se provede stečajni postupak nad imovinom stečajnog duž nika "TBSIK" d.o.o. Salakovac, sa sjedištem u Mostaru, Prigrađani bb, Mostar, van rasprave dana, 13.02.2023. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


I. Radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad pravnom osobom "TBSIK" d.o.o. Salakovac, sa sjedištem u Mostaru, Prigrađani bb, Mostar, MBS 58-01-0114-14, za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se Džihanić Enis dipl. oecc. iz Sarajeva, Trgsolidarnosti 13, 71000 Sarajevo.
II. Privremeni stečajni upravitelj se imenuje sa zadatkom da osigura imovinu dužnika i utvrdi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.
III. Prava i dužnosti privremenog stečajnogupravitelja određene su čl. 63. Zakona o stečaju F BiH:
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je osigurati imovinu stečajnog dužnika i brine se o njoj;
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove postupka i da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, te podnijeti izvještaj o svojim nalazima sudu u roku od 30 dana od svog imenovanja;
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je izvršiti procjenu da li se poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti.
- Ukoliko bi nastavkom poslovanja nastala šteta za dužnika ili za potencijalnu stečajnu masu, privremeni stečajni upravitelj mora podnijeti prijedlog stečajnom sucu za privremenu obustavu poslovanja;
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je namiriti potraživanja koja zasnuje on ili stečajni dužnik uz njegovu suglasnost, osim ako je drugačije ugovoreno ili uređeno odredbama Zakona o stečaju F BiH;
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je dostaviti izvještaj stečajnom sucu o tome da li je stečajni dužnik, odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti;
- Privremeni stečajni upravitelj nije dužan namiriti poreska i druga javna davanja nastala u ovom periodu, jer ona predstavljaju stečajna potraživanja u skladu sa članom 91. Zakona o stečaju F BiH;
- Privremeni stečajni upravitelj ovlašten je ući u poslovne prostorije dužnika i provesti neophodne radnje;
- Tijela/organi dužnika koji je pravna osoba obavezni su dozvoliti privremenom stečajnom upravitelju pregled poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije dužnika;
- Privremeni stečajni upravitelj dužan je stečajnom sucu položiti račun i podnijeti izvještaj o svom radu za period privremene uprave;
- Privremeni stečajni upravitelj ima pravo na naknadu koja se određuje u skladu sa Pravilnikom o naknadama i nagradama za rad stečajnog upravitelja i članova odbora vjerovnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/2022).
IV. Naređuje se da pravne radnje stečajnog dužnika postaju pravno valjane samo uz prethodnu suglasnost privremenog stečajnog upravitelja.
V. Određuje se mjera osiguranja pa se uvjetuje svako raspolaganje stečajnog dužnika suglasnošću stečajnog suda.(čl. 62. st. 2. toč. b) Zakona o stečaju F BiH).
VI. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenjapokrenute protiv stečajnog dužnika se
privremeno obustavljaju, (čl.62. st. 4. Zakona o stečaju F BiH).
VII. Ovo rješenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka dostavit će se strankama i objaviti na oglasnoj ploči suda, web stranici suda - elektronskoj ploči suda, u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici FIA-e.
VIII.Pozivaju se svi vjerovnici stečajnog dužnika da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja priopće koje mjere osiguranja na predmetima imovine
stečajnog dužnika oni zahtijevaju. Predmet na kome se zahtijeva mjera osiguranja, vrsta i osnova nastajanja prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje moraju se naznačiti.
IX. Ročište za ispitivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka zakazuje se za dan srijeda 05.04.2023. godine u 14,00 sati, u Općinskom sudu u Mostaru, ulica Maršala Tita br. 94, Mostar, u sudnici broj 44/I kat.
X. Naređuje se Registru društava ovog suda da izvrši zabilježbu određenih mjera osiguranja iz ovog rješenja u registarskom ulošku stečajnogdužnika pod brojem MBS: 58-01-0114-14.

 

Broj 58 0 St 267216 23 St
13. veljače 2023. godine
Mostar
(03-3-671/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: