Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 11:25

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom AGENCIJA LIBERTAS d.o.o. Zenica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 03.03.2023


Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Amela Sinanović, u stečajnom postupku koji je pokrenut po prijedlogu predlagatelja "AGENCIJA LIBERTAS" d.o.o. Zenica, ul. A.A. Borića br. 15, Zenica koga zastupa Ibrahimbegović Hušid, direktor društva, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom navedenog društva, van ročišta, dana 15.02.2023. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "AGENCIJA LIBERTAS" d.o.o. Zenica, ul.A.A.Borića br. 15, Zenica.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Hadžirašidović Jasmin iz Zenice, ul. I zeničke brigade br. 152.
Privremeni stečajni upravnik dužan je:
- utvrditi da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje i vođenje stečajnog postupka, te podnijeti izvještaj sudu u roku od 30 dana,
- utvrditi da li je stečajni dužnik odnosno organ ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti,
- obezbijediti imovinu i starati se o imovini dužnika,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,
- ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,
- dužan je da stečajnom sucu položi račun i podnese izvještaj o svom radu za
period privremene uprave.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje izgledi da s e poslovanje stečajnog dužnika u cjelini ili u pojedinim dijelovima može nastaviti, te je dužan dostaviti izvještaj o okolonostim iz člana 63. stav 7. Zakona o stečajnom postupku.
Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se obustavljaju, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u predhodnom postupku.
Povjerioci stečajnog dužnika se pozivaju da privremenom stečajnom upravniku
bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja beduće stečajne mase na predmetima imovine stečajnog dužnika oni zahtijevaju. Rješenje će biti objavljeno na oglasnoj tabli suda, web stranici Općinskog suda
u Zenici, na Internet stranici FIA-e i u "Službenim novinama Federacije BiH", te će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda , Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda
u Zenici i Službi za katastar nekretnina Grada Zenica, radi upisa zabilježbe
pokretanja prethodnog postupka.

Broj 43 0 St 210815 22 St
15. februara 2023. godine
Zenica
(03-3-702/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: