Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 13:44

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge LPG-Point d.o.o. Bratunac

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 23, 10.03.2023

Okružni privredni sud u Bijeljini, stečajni sudija Dragan Mitrović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge, “LPG-Point” d.o.o. Bratunac, Podgradačka bb, van ročišta, 28.2.2023. godine, donio je sljede će

 

RJEŠENJE


Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge “LPG-Point” d.o.o. Bratunac, Podgradačka bb, JIB 4402726740009.
Ovo rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Ovlašćuje se stečajni upravnik Stjepan Jakšić iz Zvornika da nakon za- ključenja stečajnog postupka nastavi i izvrši naplatu potraživanja po Presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 83 0 P 031643 21 Rev, od 23.8.2022. godine, u iznosu od 27.008,00 KM, od kojih sredstava će se formirati naknadna stečajna masa, a po okončanju postupka sprovesti i naknadna dioba. Stečajni dužnik ne će se brisati iz Registra privrednih subjekata
Okružnog privrednog suda u Bijeljini do okončanja postupka iz stava III izreke ovog rješenja, niti će se gasiti žiro račun stečajnog dužnika, broj: 562-009- 81322922-62, otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka, Filijala Zvornik.
Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju pet dana po objavljivanju ovog rješenja o zaključenju u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Obrazloženje
Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 02779214 St, od 4.2.2016. godine, otvoren je ste čajni postupak nad Privrednim društvom za proizvodnju, trgovinu i usluge, “LPG-Point” d.o.o. Bratunac, Podgradačka bb, i za ste čajnog upravnika imenovan je Stjepan Jakši ć iz Zvornika, o čemu je objavljen oglas u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 61/16, od 22.7.2016. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog pri- vrednog suda u Bijeljini.
Ukupna prijavljena potraživanja povjerilaca iznose 2.076.302,85 KM, od toga su priznata u iznosu od 2.048.142,55 KM, a osporena u iznosu od 28.160,31 KM. U viši isplatni red su priznata potraživanja u iznosu od 3.330,00 KM, u opšti isplatni red su priznata potraživanja u iznosu od 1.248.059,09 KM, a potraživanja sa razlučnim pravom su priznata u iznosu od 786.753,46 KM. Na izvještajnom ročištu stečajni upravnik je prezentovao Izvještaj o utvrđenom ekonomsko-fi nansijskom stanju stečajnog dužnika. U Izvještaju je na- vedeno da je stečajni dužnik osnovan i registrovan 2007. godine, da je osnovna djelatnost Društva veleprodaja i maloprodaja tečnog naftnog gasa, kao i malo- prodajna mreža pumpi za TNG, da je do prestanka obavljanja djelatnosti došlo sredinom 2013. godine, da na dan otvaranja stečajnog postupka Društvo je imalo samo jednog zaposlenog radnika, žiro računi su blokirani od 2013. godine, da imovinu Društva čine nekretnine upisane u zk. uložak broj: 17 k.o. Repovac, zk. uložak broj: 992 k.o. Šepak, List nepokretnosti broj: 1366 k.o. Bratunac i
Posjedovni list broj: 1334 k.o. Šepak i pokretne stvari koje čine gasna oprema, zatim potraživanja stečajnog dužnika koja prema knjigovodstvenoj evidenciji iznose 283.852,54 KM, da je cjelokupna pokretna i nepokretna imovina opte rećena založnim pravom čijom prodajom se mogu namiriti troškovi stečajnog postupka i djelimično potraživanja povjerilaca, da se poslovanje stečajnog dužnika ne može nastaviti niti u cjelini niti u dijelovima.
Razlučno potraživanje obezbijeđeno je na imovini koja je prodata za ukupan iznos od 268.740,60 KM, od čega: nekretnine, zemljište i građevinski objekti su prodati za iznos od 216.673,90 KM, a pokretna imovina, gasna oprema i transportna vozila za iznos od 52.066,70 KM. Naplaćena su potraživanja u ukupnom iznosu od 42.433,18 KM. Ukupno ostvarena vrijednost prodaje imovine iznosi 456.268,30 KM ili 45,31% procijenjene vrijednosti imovine.
Troškovi stečajnog postupka i dugovi stečajne mase ostvareni su u ukupnom iznosu od 197.245,03 KM, od toga troškovi stečajnog postupka u iznosu od 111.742,48 KM, a dugovi stečajne mase u iznosu od 85.502,55 KM.
Prijedlogom glavne diobe (diobnog popisa) od 2.2.2022. godine iz pre- ostalih sredstava za namirenje povjerilaca u ukupnom iznosu od 298.214,41 KM za namirenje razlučnih povjerilaca ide iznos od 264.884,41 KM ili 33,66% od priznatih potraživanja, za namirenje povjerilaca opšteg isplatnog reda ide iznos od 30.000,00 KM ili 2,4% od priznatih potraživanja, za namirenje potraživanja povjerilaca višeg isplatnog reda sredstva u iznosu 3.330,00 KM ili 100% priznatih potraživanja, dok se rezervišu sredstva za troškove za- ključenja stečajnog postupka u iznosu od 3.510,62 KM.
Rješenjem ovog suda, broj: 59 0 St 027792 14 St, od 3.10.2022. godine, odbijen je prigovor razlučnog povjerioca “Bora” d.o.o. Banja Luka protiv diobnog popisa - prijedloga glavne diobe stečajnog upravnika od 2.2.2022. godine i ovo rješenje je potvrđeno Rješenjem Višeg privrednog suda u Banjoj Luci, broj: 59 0 St 027792 22 Pž 2, od 24.11.2022. godine.
Rješenjem od 13.12.2022. godine data je saglasnost na prijedlog glavne diobe od 2.2.2022. godine i naloženo je stečajnom upravniku da izvrši diobu prema prijedlogu diobe na koji je data saglasnost, te da nakon izvršene diobe dostavi Sudu dokaze o izvršenoj diobi.
Stečajni upravnik je dostavio Izvještaj o glavnoj diobi od 15.2.2023. godine iz kojeg proizilazi da su glavnom diobom namireni razlučni povjerioci u iznosu od 264.881,77 KM ili 33,66% od priznatih potraživanja, povjerioci opšteg isplatnog reda u iznosu od 29.967,94 KM ili 2,4% od priznatih potraživanja i povjerioci višeg isplatnog reda u iznosu 3.330,00 KM ili 100% prizna- tih potraživanja, dok stanje sredstava na žiro računu na dan 10.2.2023. godine znosi 4.019,81 KM. U prilog tome su dostavljeni dokazi - izvodi iz banke.
Protiv stečajnog dužnika ne vode se sudski postupci, sudski postupci koje je vodio stečajni dužnik su okončani, dok naplata u korist tuženih, stečajnog upravnika i Naša banka a.d. Bijeljina po Presudi Vrhovnog suda
Republike Srpske, broj: 83 0 P 031643 21 Rev, od 23.8.2022. godine, a po tužbi “Agrovoće” d.o.o. Pilica, nije izvršena.
Stečajni upravnik je predložio da se ste čajni postupak zaključi, da se stečajni dužnik ne briše iz sudskog registra, da se ne gasi žiro račun stečajnog dužnika i da se ovlasti stečajni upravnik da nakon zaključenja stečaj-nog postupka nastavi i izvrši naplatu potraživanja po Presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 83 0 P 031643 21 Rev, od 23.8.2022. godine, u izno- su od 27.008,00 KM, od kojih sredstava će se formirati naknadna stečajna masa, a po okončanju postupka sprovesti naknadna dioba. Odredbom člana 131. stav 1. Zakona o stečajnom postupku - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10 - u daljem tekstu:
Zakon o stečajnom postupku) propisano je da stečajni sudija nakon okončanja glavne diobe donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka.
Imajući u vidu sve navedeno, Sud nalazi da su ispunjeni uslovi propisani odredbom člana 131. stav 1. Zakona o stečajnom postupku, slijedom čega je donesena odluka na način opisan u izreci Rješenja. Rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda, shodno članu 131. stav 2. Zakona o stečajnom postupku.
Ovlašćuje se stečajni upravnik da nakon zaključenja stečajnog postupka nastavi i izvrši naplatu potraživanja po Presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 83 0 P 031643 21 Rev, od 23.8.2022. godine, u iznosu od 27.008,00 KM, od kojih sredstava će se formirati naknadna stečajna masa, a po okončanju postupka, sprovesti i naknadna dioba, te iz tog razloga zastaće se sa brisanjem stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata Okružnog privrednog suda u Bijeljini do okončanja postupka iz stava III izreke ovog rješenja, niti će se gasiti žiro ra čun stečajnog dužnika, broj: 562-009- 81322922-62, otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka, Filijala Zvornik.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće dostavljeno Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, Upravi za indirektno oporezivanje BiH - Reg. centar Tuzla i Poreskoj upravi Republike Srpske - Područni centar Zvornik radi obavještenja.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, shodno članu 145. stav 1. Zakona o stečajnom postupku.

Pravna pouka
Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana, a po isteku pet radnih dana po objavljivanju Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, putem ovog suda, u tri primjerka.


Ste čajni sudija,

Dragan Mitrović, s.r.


(59 0 St 027792 14 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: