Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 11:59

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom KOVČIĆ d.o.o. Odžak

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 16, 08.03.2023


Općinski sud u Orašju, likvidacijski sudac Marko Lukač, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "KOVČIĆ" d.o.o. za promet i ugostiteljstvo Odžak, Gornja Dubica br. 94, na ročištu održanom dana 03.02.2023. godine donio je sljedeće

 


RJEŠENJE


1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "KOVČIĆ" d.o.o. za promet i ugostiteljstvo Odžak, Gornja Dubica br. 94, matični broj subjekta 1-1454/07, ID 4254094850009.
2. Za likvidatora se imenuje Ankica Kovčić iz Gornje Dubice br. 94, općina Odžak.
3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obaveza pravne osobe.
4. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Orašju, Odjeljenju za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1454/07, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacijskog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" Sarajevo.
7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.


Broj 25 0 L 057525 22 L
03. februara 2023. godine
Orašje
(03-3-688/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: