Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 13:03

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka poslovnim subjektom pod nazivom Čenić društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu Banja Luka

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 24, 15.03.2023

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, po prijedlogu predlagača: Borke Čenića iz Banje Luke, Kosovska ulica broj 30, za sprovođenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom pod nazivom: “ Čenić” društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu Banja Luka, sa sjedištem na adresi: Kosovska ulica broj 30, Banja Luka, van ročišta, donio je 6.2.2023. godine sljede će

 

RJEŠENJE


I - Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom pod nazivom: “Čenić” društvo sa ograni čenom odgovornošću za usluge i trgovinu Banja Luka, sa sjedištem na adresi: Kosovska ulica broj 30, Banja Luka (MBS 1-3161-00, JIB 4400818360005).

II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 6.2.2023. godine, kada nastupaju pravne posljedice ovog postup-ka.

 

III - Likvidaciona masa, koju čine:
osnovna sredstva, i to:
- aparat za varenje, sadašnje vrijednosti ........................................ 0,00 KM,
- aparat varming 280, sadašnje vrijednosti .................................... 0,00 KM,
- makaze armaturne, sadašnje vrijednosti ...................................... 0,00 KM,
- kompjuter MM0156/09, sadašnje vrijednosti .............................. 0,00 KM,
- printer HP LASERJET P1005, sadašnje vrijednosti .................... 0,00 KM,
- telefon Panasonic fax, sadašnje vrijednosti ................................. 0,00 KM,
- Inventa fi skalna kasa GPRS Terminal, sadašnje
vrijednosti ...................................................................................... 0,00 KM,
- mašina za savijanje lima, sadašnje vrijednosti ............................0,00 KM;
sitni inventar:
- motalica 50 metara, sadašnje vrijednosti ..................................... 0,00 KM,
- makaze za lim, sadašnje vrijednosti ............................................ 0,00 KM,
- makaze za lim, sadašnje vrijednosti ............................................ 0,00 KM,
- makaze za lim, sadašnje vrijednosti ............................................0,00 KM;

novčana sredstva u iznosu od 86,56 KM (stanje na dan 4.1.2023. godi-ne), koja se nalaze na žiro računu poslovnog subjekta NLB Banka a.d. Banja Luka, broj: 562-099-00000305-64, raspoređuju se vlasniku kapitala:
2. Borku (Mitar) Čeniću iz Banje Luke, Kosovska ulica broj 30, u cijelosti.
Nalaže se NLB Banka a.d. Banja Luka da po pravosnažnosti ovog rješenja novčana sredstva sa navedenog računa poslovnog subjekta prenese na račun vlasnika kapitala poslovnog subjekta Borka Čenića iz Banje Luke, broj: 562-100-80124416-84, koji je otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka.

IV - a) Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis zabilježbe Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka do pravosnažnosti istog.
b) Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapitala Borka Čenića, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslov- nog subjekta iz Registra.

V - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja biće objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Likvidacioni sudija,
Mr Nedeljko Milijević, s.r.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes imaju pravo žalbe u roku od 30 dana, ra čunajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi Višem privrednom sudu u Banjoj Luci putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka (član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).

(57 0 L 140238 22 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: