Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 13:15

Poziv na otvaranje i istovremeno zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom Društvo za proizvodnju, promet, posredovanje i usluge Talir d.o.o. Laktaši

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 24, 15.03.2023

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, likvidacioni sudija mr Nedeljko Milijević, po prijedlogu za sprovo đenje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka nad poslovnim subjektom pod nazivom: Društvo za pro- izvodnju, promet, posredovanje i usluge “Talir” d.o.o. Laktaši, sa sjedištem na adresi: Industrijska zona bb, Glamočani, Laktaši, donio je van ročišta, 7.2.2023. godine, sljede će

 

RJEŠENJE


I - Otvara se i istovremeno zaključuje skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad poslovnim subjektom pod nazivom: Društvo za proizvod-nju, promet, posredovanje i usluge “Talir” d.o.o. Laktaši, sa sjedištem na adresi: Industrijska zona bb, Glamo čani, Laktaši (MBS 1-16726-00, JIB 4400321000005).
II - Skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak otvara se i istovremeno zaključuje 7.2.2023. godine, kada nastupaju pravne posljedice ovog postupka.
III - a) Nalaže se Registru ovog suda da izvrši upis zabilježbe Rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka do pravosnažnosti istog.
b) Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru ovog suda radi brisanja poslovnog subjekta iz Registra i istovremenog upisa u Registar ličnog imena, jedinstvenog matičnog broja i adrese vlasnika kapi tala Velimira Dobrilovića, nastanjenog na adresi: Ulica Petra Lekovića broj 090, Čukarica, Beograd, Republika Srbija, i Nataše Dobrilović, nastanjene na adresi: Ulica Petra Lekovića broj 090, Čukarica, Beograd, Republika Srbija, uz upis neograničene solidarne odgovornosti za obaveze brisanog poslovnog subjekta u roku od tri godine, računajući od dana brisanja poslovnog subjekta iz Registra.
IV - Ovo rješenje Sud će objaviti na oglasnoj tabli Suda i internet stra- nici Agencije za posredničke, informatičke i fi nansijske usluge Banja Luka (APIF) u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja biće objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Likvidacioni sudija,
Mr Nedeljko Milijević, s.r.


Pravna pouka
Protiv ovog rješenja fi zička i pravna lica koja imaju pravni interes imaju pravo žalbe u roku od 30 dana, ra čunajući od dana dostavljanja Rješenja. Žalba se podnosi Višem privrednom sudu u Banjoj Luci putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka (član 52. st. 4. i 5. Zakona o likvidacionom postupku).

(57 0 L 140401 23 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: