Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 15:13

Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom MAK LIVING d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 58, 02.08.2023


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Ana Dragičević u likvidacionom postupku nad privrednim društvom MAK LIVING d.o.o. Sarajevo, ul. Bačići broj 7, Sarajevo, na ročištu održanom dana 26.07.2023. godine objavio je slijedeći

OGLAS


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad privrednim društvom MAK LIVING d.o.o. Sarajevo, ul. Bačići broj 7, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Aleksandar Krunić iz Sarajeva, ulica Svetozara Ćorovića broj 23, Općina Centar.
3. Imovina preostala od društva pripada osnivačima u jednakim dijelovima i to: Aleksandru Kruniću i Moniki Krunić i to sa jednakim dijelovima.
4. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-1091-11 (stari broj 1-26414), JIB: 4201616120000.
5. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
6. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

Broj 65 0 L 995458 22 L
26. jula 2023. godine
Sarajevo
(03-3-2874/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: