Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 11:52

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Aqua City d.o.o. Slobomir, Bijeljina

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 72, 15.08.2023

Okružni privredni sud u Bijeljini, ste čajni sudija Dragan Mitrovi ć, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom “Aqua City” d.o.o. Slobomir, Bijeljina, van ročišta, 31.7.2023. godine, donio je sljede će

 

RJEŠENJE


Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom “Aqua City” d.o.o. Slobomir, Bijeljina, JIB 4403019410007, matični broj subjekta upisa 80-01-0044-09, matični broj 11053394. Rješenje o zaključenju stečajnog postupka sa razlozima zaključenja istog biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
Po pravosnažnosti Rješenja, isto će biti dostavljeno Registru preduzeća ovog suda radi brisanja stečajnog dužnika iz Registra poslovnih subjekata.
Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i stečajni povjerioci  i sva zainteresovana lica da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana od dana objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Obrazloženje

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 03815922 St, od 26.9.2022. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom “Aqua City” d.o.o. Slobomir, Bijeljina (u daljem tekstu: stečajni dužnik), i za stečajnog upravnika imenovan je Aleksandar Vićanović iz Bijeljine, Ul. Dušana Baranjina br. 19/4, o čemu je objavljen oglas u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 98/22, od 6.10.2022. godine, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini.
Prijavljena su potraživanja u ukupnom iznosu od 25.645.313,84 KM.
Potraživanja u iznosu od 8.960.515,31 KM svrstana su u opšti isplatni red, od čega je priznat iznos od 7.710.163,75 KM, a osporen iznos od 1.250.351,56
KM. U viši isplatni red je priznat i svrstan iznos od 1.000,00 KM, u niži isplatni red je priznat i svrstan iznos od 10.602.339,51 KM. Priznato potraživanje je obezbijeđeno razlučnim pravom u iznosu od 6.081.459,02 KM, i to je uneseno u Tabelu razlučnih povjerilaca.
Na izvještajnom ročištu stečajni upravnik je prezentovao izvještaj o utvrđenom ekonomsko-fi nansijskom stanju stečajnog dužnika. U izvještaju je na- vedeno sljedeće: da je stečajni dužnik osnovan 2009. godine, da su osnovna djelatnost zabavni i tematski parkovi, da na dan otvaranja stečajnog postupka
Društvo ne obavlja djelatnost, nema aktivnih službi niti prijavljenih radnika, da su svi žiro računi blokirani već duže vrijeme, da imovinu Društva čine ne-kretnine upisane u List nepokretnosti broj: 834 k.o. Popovi, čija procijenjena vrijednost iznosi 11.492.100,00 KM (prema procjeni vještaka gra đevinske struke), te oprema čija procijenjena vrijednost iznosi 366.050,00 KM (prema procjeni vještaka mašinske struke), da nema mogućnosti za nastavak djelatnosti niti za reorganizaciju u stečajnom postupku iz razloga što su potrebna velika ulaganja za završetak investicije.
Prisutni povjerioci nisu imali primjedbi na izvještaj stečajnog upravnika i postupak je nastavljen u pravcu unovčavanja imovine stečajnog dužnika.
Nakon tri neuspjele javne prodaje, uz saglasnost razlučnog povjerioca “Pavgord” d.o.o. Foča, shodno odredbi člana 157. stav 9. Zakona o stečaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 16/16; u daljem tekstu: Zakon o stečaju), imovina stečajnog dužnika, koja je opterećena razluč nim pravom, prodata je neposrednom pogodbom ponuđaču “Respect plus” d.o.o. Banja
Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 500.000,00 KM (495.000,00 KM za ne- kretnine i 5.000,00 KM za opremu) uvećano za PDV, za šta je saglasnost dao Odbor povjerilaca u Odluci broj: 26/23, od 6.4.2023. godine, nakon čega je zaključen Ugovor o kupoprodaji nekretnine OPU broj: 336/23, od 20.4.2023. godine, i izvršena je uplata cjelokupne kupoprodajne cijene uvećano za iznos PDV od strane kupca “Respect plus” d.o.o. Banja Luka.
Potraživanja i gotovina - knjigovodstveno stanje na dan 26.9.2022. godine iznosilo je 305.736,00 KM. Popisana su sva potraživanja, tj. dužnika stečajnog dužnika koja su postojala evidentirana u knjigovodstvu. Na osnovu procjene da se potraživanja neće moći naplatiti uopšte, čak i nakon sudskih postupaka iz razloga jer se radi o zastarjelim potraživanjima, te neažurnog knjiženja, Odbor povjerilaca je donio Odluku broj: 05/22, od 22.12.2023. godine, o otpisu svih potraživanja, zbog neracionalnosti i neisplativosti po- kretanja sudskih postupaka.
Prijedlog završne diobe od 20.4.2023. godine objavljen je na oglasnoj tabli Suda od 28.4.2023. godine do 21.5.2023. godine, tj. stavljen je na uvid svim
povjeriocima, te su povjerioci pozvani da mogu podnijeti prigovor stečajnom sudiji na prijedlog završne diobe shodno članu 178. Zakona o stečaju. Niko od povjerilaca nije uložio prigovor na prijedlog završne diobe.
Rješenjem od 27.4.2023. godine data je saglasnost na prijedlog završne diobe i zakazano ročište za završnu diobu za 9.6.2023. godine, u 11.00 časova. Isto rješenje je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”,
broj 45/23, dana 17.5.2023. godine, i na oglasnoj tabli ovog suda.
Na ročištu za završnu diobu, stečajni upravnik naveo je sljedeće: da je od dana otvaranja stečajnog postupka do 8.5.2023. godine ostvaren ukupan novčani priliv u iznosu 595.000,00 KM po osnovu unov čenja imovine i realizacije prodaje, da je izvršeno plaćanje poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 85.000 KM, te troškova stečajnog postupka koji iznose 44.947,00 KM, da raspoloživa sredstva za diobu iznose 465.052,97 KM, od toga: za namirenje razlučnih povjerilaca ide iznos od 450.000,00 KM i time se namiruju razlučni povjerioci sa 7,4% od priznatog razlu čnog prava potraživanja, dok se rezervišu troškovi ste čajnog postupka do zaključenja stečaja u iznosu od 15.052,97 KM, za ostale povjerioce (viši, opšti i niži isplatni red) nema raspoloživih sredstava za namirenje, da nije bilo pokrenutih parničnih postupaka za osporena potraživanja.
Kako prisutni povjerioci na ročištu za završnu diobu od 9.6.2023. godine nisu imali prigovor na predloženu diobu, na istom ročištu je data saglasnost na prijedlog diobe imovine stečajnog dužnika od 20.4.2023. godine, predložene od strane stečajnog upravnika, te je naloženo stečajnom upravniku da izvrši diobu po prijedlogu, kako je usvojeno na ročištu, te da Sudu dostavi dokaz o izvršenoj diobi, kao i prijedlog za zaključenje stečajnog postupka.
Stečajni povjerilac Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Reg. centar Tuzla prigovorio je da su nekretnine koje čine stečajnu masu prodate po niskoj cijeni i da je trebalo pokušati sa više prodaja, ali takve primjedbe po ocjeni stečajnog sudije ne dovode u pitanje pravilnost i zakonitost sprovedenog postupka s obzirom na to da je za prodaju neposrednom pogodbom stečajni upravnik imao saglasnost Odbora povjerilaca, koji je, shodno odredbi člana 80. stav 1. Zakona o stečaju, ovlašćen dati takvu saglasnost stečajnom upravniku.
U podnesku od 14.6.2023. godine stečajni upravnik dostavio je dokaz o izvršenim uplatama po usvojenoj diobi, te predložio zaključenje stečajnog postupka. Stečajni upravnik je 24.7.2023. godine dostavio i završni izvještaj sa pregledom troškova stečajnog postupka.
Shodno odredbi člana 151. stav 6. tačka 2. Zakona o stečaju, revizija fi nansijskog poslovanja stečajnog dužnika nije izvršena iz razloga jasnog materi- jalno-fi nansijskog poslovanja i da se ne bi stvarali dodatni troškovi, sa čime su bili saglasni i prisutni povjerioci na ročištu održanom 9.6.2023. godine. Odredbom člana 185. Zakona o stečaju propisano je da stečajni sudija nakon okončanja završne diobe, donosi rješenje o zaključenju stečajnog postupka (stav 1), stečajni sudija će donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka nakon što stečajni upravnik stečajnom sudu podnese izvještaj o završnoj diobi i dokaz o izvršenoj završnoj diobi (stav 2).
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, to Sud nalazi da su ispunjeni uslovi propisani citiranim odredbama Zakona o stečaju, slijedom čega je donese- na odluka na način opisan u izreci Rješenja. Arhiviranje dokumentacije nakon sprovedenog stečajnog postupka izvršiće se u skladu sa propisima o arhivskoj djelatnosti. Troškovi arhiviranja dokumentacije stečajnog dužnika padaju na teret ste čajnog dužnika (član
201. Zakona o stečaju).

Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće dostavljeno Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla i Poreskoj upravi Republike Srpske, Područni centar Bijeljina radi obavještenja.
Osnivač je obavezan knjigovodstvenu evidenciju adekvatno zbrinuti i čuvati shodno odredbama koje regulišu tu pravnu oblast. Po pravosnažnosti ovog rješenja, stečajni upravnik će odjaviti stečajnog dužnika iz Registra Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Bijeljina i Uprave za in- direktno oporezivanje BiH, Reg. centar Tuzla, te kod Republi čkog zavoda za statistiku, a potom uništiti pečat stečajnog dužnika, shodno odredbama Zakona o pečatima Republike Srpske.
Rješenje o zaključenju stečajnog postupka biće objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini i internet stranici APIF.
Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju istekom pet radnih dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, shodno članu 199. stav 2. Zakona o stečaju.
Nakon pravosnažnosti ovog rješenja, shodno članu 199. stav 5. Zakona o stečaju izvršiće se brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra.

 

Pravna pouka
Protiv ovog rješenja stečajni povjerioci i stečajni dužnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana nakon objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, putem ovoga suda, a po isteku pet radnih dana od dana objavljivanja.


Stečajni sudija,

Dragan Mitrović, s.r.


(59 0 St 038159 22 St-su) Dragan Mitrović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: