Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 15:56

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom nad imovinom dužnika BAUGLAS d.o.o. Gračanica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 66, 30.08.2023


Općinski sud u Tuzli, stečajni sudija Vedran Milašinović, u postupku predhodnog ispitivanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "BAUGLAS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gračanica, ul. Indistrijska zona bb, dana 17.08.2023. godine donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom nad imovinom dužnika "BAUGLAS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gračanica, ul. Indistrijska zona bb. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Senad Uzunić iz Tuzle, ulica Izeta Sarajlića 5C.

Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđ ene odredbom člana 63. Zakona o stečaju, a naročito:
- obezbijediti imovinu dužnika i starati se o istoj,
- ima ovlaštenja da uđ e u poslovne prostorije dužnik i provede neophodne radnje,
- utvrditi da li postoji razlog zaotvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka i
- uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika.
- kada je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajni dužnik, dostaviti izjašnjenje da li je stečajni dužnik, odnosnoorgan ovlašten za zastupanje stečajnog dužnika podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.


Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog rješenja u kome će izvijestiti ovaj sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja dužnika. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika se obustavljaju, izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u predhodnom postupku, stečajni dužnik ne može raspolagati budućom stečajnom masom bez saglasnosti privremenog stečajnog upravnika i suda, a sve to u cilju osiguranja buduće stečajne mase. Rješenje će biti objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH", web stranici Općinskog suda u Tuzli i na Internet stranici FIA-e, te se pozivaju povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima stečajnog dužnika koje će eventualno zahtijevati. Ovo rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Gračanici i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Gračanica, radi upisa zabilježbe otvaranja prethodnog postupka.

 

Broj 32 0 St 443543 23 St
17. augusta 2023. godine
Tuzla
(03-3-3088/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: