Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2023. 13:49

Poziv na likvidacioni postupak nad društvom TRIASSIC RESOURCES d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 72, 20.09.2023


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Mirsada Karahmetović, u likvidacionom postupku nad društvom TRIASSIC RESOURCES D.O.O. SARAJEVO, JIB 4202756340006. MBS (matični broj subjekta): 65-01-0205-20, ulica Skenderpašina broj 1, Sarajevo, na ročištu održanom dana 12.09.2023. godine donosi sljedeće

 

RJEŠENJE
(OGLAS)


Otvara se postupak likvidacije nad društvom TRIASSIC RESOURCES D.O.O. SARAJEVO, JIB 4202756340006, MBS (matični broj subjekta): 65-01-0205-20, ulica Skenderpašina broj 1, Sarajevo.
Za likvidatora društva se imenuje lice NIKOLIĆ IGOR SIN ZVONIMIRA (u daljem tekstu: likvidator), ulica Zagrebačka 11 A, Sarajevo.
Likvidator je dužan likvidacionom sud iji predočiti popis imovine, kao i popis svih eventualnih obaveza društva.
Pozivaju se povjerioci društva da u roku od 30 (trideset) dana od dana
objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli S uda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja prema društvu likvidacionom sudu, pismenim
podneskom u 2 (dva) primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te jedan primjerak originalnog dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na
prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 20,00 (dvadeset) KM niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM.
Uz prijavu, povjerioci su dužni priložiti sudu i potvrdu o uplaćenom pripadajućem iznosu sudske takse, i to kako slijedi: za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taj iznos ne može biti manji od 20.00 KM niti
veći od 10.000,00 KM. Sudska taksa se p laća prema podacima kako slijedi:
Depozitni račun Kantona Sarajevo broj 1411965320008475, vrsta prihoda: 722221, Općina: ukoliko je uplatilac iz Kantona Sara jevo piše broj svoje općine (Centar - 077, Novo Sarajevo - 079, Novi Grad - 108, Stari Grad - 109, Ilidža - 078, Vogošća - 080, Ilijaš - 040, Hadžići - 038), a ukoliko je upla tilac van Kantona Sarajevo piše se općina
077., Budžetska organizacija: upisuje se - 0000000 ukoliko je uplatilac iz FederacijeBosne i Hercegovine, ili 9999999 ukoliko je upl atilac iz Republike Srpske. Poziv na broj se ne upisuje. Od plaćanja takse su oslobođena lica (povjerioci) taksativno navedena u odredbi člana 9. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo.
Ukoliko niko od povjerilaca društva ne prijavi potraživanje, likvidacioni
postupak nad društvom će se zaključiti.
Pozivaju se povjerioci društva da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine društva, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osiguranog potraživanja.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka nad društvom će se dostaviti
Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0205-20, JIB 4202756340006, a radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka nad društvom objavit će se na
oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača i/ili predlagatelja.
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja, odnosno ročište na kome će likvidator dati izjavu u smislu odredbe člana 7. Zakona o likvidacionom postupku
Federacije Bosne i Hercegovine i položiti račun o svojim radnjama, zakazuje se pred ovim sudom za: DAN SRIJEDA, 25.10.2023. GODINE U 09,30 SATI U SOBI BROJ 229/II SPRAT.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema društvu da ih bez odlaganja izvrše.

Broj 65 0 L 1024105 33 L
12. septembra 2023. godine
Sarajevo
(03-3-3374/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: