Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 16:04

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika GO. TA.-TRIKAZ d.o.o. Gacko

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 37, 10.05.2016

Okružni privredni sud u Trebinju, stečajni sudija Danica Vojinović, u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika “GO. TA.-TRIKAZ” d.o.o. Gacko, Fojnica bb, zastupanim po stečajnom upravniku Slavku Iliću, Principovo naselje bb, na ročištu za glavnu diobu, podnošenje izvještaja i završnog računa, a nakon prilaganja dokaza o sprovedenoj diobi od 27.4.2016. godine, isti dan donio je sljedeće


RJEŠENJE


1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem naslovljenog suda 22.8.2013. godine nad imovinom stečajnog dužnika “GO. TA.-TRIKAZ” d.o.o. Gacko, Fojnica bb, zbog nedovoljnosti stečajne mase.
2. Ovo rješenje će biti objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli ovog suda.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja isto će biti dostavljeno odjeljenje za registar ovog suda da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan u RU 1 1592 00.
4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni povjerioci, stečajni upravnik i sva zainteresovana lica da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Obrazloženje
Dana 23.8.2013. godine otvoren je ste čajni postupak nad “GO. TA.-TRIKAZ” d.o.o. Gacko, a Rješenje o otvaranju ste čaja je objavljeno u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 76, od 6.9.2013. godine.
Održano je sedam licitacija o prodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika. Na 7-oj licitaciji, održanoj 29.5.2015. godine, preduzeće “Agro herc” d.o.o. Nevesinje kupilo je pokretnu i nepokretnu imovinu za iznos od 98.617,45 KM. Preduzeće “Agro herc” nije u roku moglo da plati licitiranu cijenu, te je isto tražilo odgođeno plaćanje, što mu je Odbor povjerilaca odobrio, i to pismenim putem. Troškovi ste čajnog postupka i dugovi stečajne mase iznose 33.340,38 KM. Ukupno namirenje razlučnog povjerioca iznosi 42.607,24 KM. Članovi Odbora povjerilaca bili su i članovi licitacione komisije, održano je 12 sjednica Odbora povjerilaca. Kupac pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika je preuzeo arhivsku građu. Kupoprodajni ugovor o prodaji pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika sačinjen je kod notara i nalazi se u spisu Suda.
Ukupno priznata potraživanja povjerilaca višeg isplatnog reda iznose 13.320,00 KM. Ukupno priznata potraživanja povjerilaca opšteg isplatnog reda iznose 223.047,43 KM, od čega je priznato za radnike 8.880,00 KM, priznato potraživanje JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac ŠG “Botin” Nevesinje iznosi 77.349,23 KM, priznata potraživanja ZP “Elektro Hercegovina” a.d. Trebinje iznose 1.224,69 KM, priznata potraživanja Telekomunikacija RS a.d. Banja Luka iznose 3.861,26 KM, priznata potraživanja Ministarstva fi nansija Poreske uprave - Područni centar Trebinje iznose 84.609,06 KM, priznata potraživanja Fonda PIO Republike Srpske - Filijala Trebinje iznose 18.644,10 KM i priznata potraživanja UIO BiH Regionalni centar Mostar iznose 28.479,00 KM.

Postupajući po prijedlogu stečajnog upravnika, a shodno odlukama stečajnih povjerilaca, Sud je ocijenio da su se stekli uslovi da se zaključi stečajni postupak zbog nedovoljnosti stečajne mase pa je iz svih iznesenih razloga, a na osnovu čl. 138, 139. i 141. Zakona o ste čajnom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 26/10 - u tekstu ZSP)
odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja.


Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja stečajni povjerilac i stečajni dužnik mogu izjaviti žalbu Višem privrednom sudu u Banjoj Luci u roku od osam dana po proteku dva radna dana od objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku” (član 12. stav 2. u vezi sa članom 141. stav 1. ZSP).
Žalba se izjavljuje putem ovog suda.

(62 0 St 009700 13 St-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: