Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2016. 14:41

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom društvom sa ograničenom odgovornošću Meganet Bijeljina

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 39, 18.05.2016

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 029158 15 L, od 27.4.2016. godine, otvara postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Meganet” Bijeljina, Ul. Ive Andrića, lamela 9B, lokal br. 5. Za likvidacionog upravnika imenuje se Goran Marković, dipl. ekonomista iz Bijeljine, Račanska br. 33.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije, obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na pred-
metima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje.

Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, i to na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za srijedu, 15.6.2016. godine, u 8,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

(59 0 L 029158 15 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: