Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.05.2016. 10:11

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem D&C - Ennvironnment d.o.o. Jajce

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 40, 25.05.2016

Općinski sud Travnik likvidacioni sudija Ifeta Aganović u likvidacionom postupku po prijedlogu predlagača Indire Lončar iz Jajca, zastupane po punomoćniku Faruku Omerović, da se nad pravnim licem "D&C- Ennvironnment" d.o.o. Jajce sa sjedištem u Jajcu, Hrvoja Vušića Hrvatinića bb, radi otvaranja likvidacionog postupka, na ročištu odr žanom dana 10.05.2016. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "D&C - Ennvironnment" d.o.o. Jajce sa sjedištem u Jajcu, Hrvoja Vušića Hrvatinića bb, upisano u sudski registar Općinskog suda u Travniku, MBS 51-01-0580-14.
Za likvidatora se postavlja Faruk Omerović, sin Mehmeda, Jajce.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja, te ukoliko niko od povjer ilaca ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak će se nastaviti.
Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "D&C - Ennvironnment" d.o.o. Jajce sa sjedištem u Jajcu, Hrvoja Vušića HrvatinićabbbrisatćeseizregistraOpćinskogsuda Travnik, kao i drugim javnim registrima.
Imovina koja preostane pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko - pravne zahtjeve prema subjektu.
Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

Broj 51 0 L 103344 15 L
10. maja 2016. godine
Travnik
(03-3-1426/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: