Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.06.2016. 14:18

Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom B.S. KERAMIK d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluge, export - import Banovići

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 42, 01.06.2016

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "B.S. KERAMIK" d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluge, export- import Banovići, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 19.05.2016. godine, sljedeće

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "B.S. KERAMIK" d.o.o. za proizvodnju, promet roba i usluge, export - import Banovići, pod matičnim registarskim brojem upisa: MBS: 32-01-0053-11.
Likvidator, Ahmetović Mirzeta, razrješava se dužnosti likvidatora.
Imovina privrednog društva koja se sastoji od:
- potraživanja od kupca "Dženex" d.o.o. Tuzla u iznosu od 3.289,71 KM,
- novčana sredstva na transakcijskom računu otvorenom kod SBERBANK BH D.D. Sarajevo br. računa 1404010024204487,
- stalna sredstva fiskalni printere FP 555 BA, program materijalno robno i fakturisano, stroj za rezanje pločica Topline, kompjuterski stol Alfa sonoma 10010116, daktilografska stolica4005 AT-1S 10040021, prenose se na osnivače društva Karić Midhata, Banovići.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

Broj 32 0 L 266379 16 L
19. maja 2016. godine
Tuzla
(03-3-1510/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: