Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 11:10

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom MMGM d.o.o. Živinice

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 44, 08.06.2016

Općinski sud u Tuzli, sudija Ilvana Delić, kao likvidacionom sudiji u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidaci onog postupka nad imovinom "MMGM" d.o.o. Živinice, za promet, posredovanje i trgovi nu, ul. Naselje Sjever, donio je dana 01.06.2016. godine, sljedeće


RJEŠENJE

 


OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "MMGM" d.o.o. Živinice, za promet, posredovanje i trgovinu, ul. Nas elje Sjever, sa danom 01.06.2016. godine u 12,00 časova, matični broj subjekta 1-11921. Za likvidatora imenuje se Enver Hogić advokat iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manjaod 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000 (d esethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan UTORAK, 19.07.2016. godine, sa početkom u 09,00 sati.

 

Broj 32 0 L 270981 16 L
01. juna 2016. godine
Tuzla
(03-3-1680/16)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: