Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2016. 07:55

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Das d.o.o. Istočno Sarajevo

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 44, 03.06.2016

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Dragan Borovčanin, rješavajući u postupku sprovođenja likvidacije nad pravnim licem “Das” d.o.o. Istočno Sarajevo, Ive Andrića br. 3, van ro čišta, od 20.5.2016. godine, donio je sljedeće

RJEŠENJE

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem “Das” d.o.o Istočno Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidator Miro Klepi ć, dipl. ekonomista iz Istočnog Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisaće se iz registra Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu.
4. Ovo rješenje će se objaviti u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli Suda.
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.


Obrazloženje
Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 L 009427 15 L, od 23.3.2016. godine, pokrenut je postupak likvidacije nad pravnim licem “Das” d.o.o. Istočno Sarajevo, Ul. Ive Andrića br. 3.
Oglas o pokretanju likvidacionog postupka objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 29/16, od 11.4.2016. godine, kao i na oglasnoj tabli Suda istog dana kada je Rješenje i doneseno.
U ostavljenom roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijavu potraživanja podnijela je RS Ministarstvo fi nansija Poreska uprava PC Istočno Sarajevo na iznos od 395,20 KM, koju je likvidacioni upravnik prihvatio, te ujedno obavijestio Sud da je likvidacioni dužnik izmirio navedeni iznos iz prijave u cijelosti, te da su se, s obzirom da nije bilo drugih prijavljenih potraživanja, stekli uslovi da se nad likvidacionim dužnikom zaključi likvidacioni postupak, te je shodno članu 14. Zakona o likvidacionom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 64/02, od 14.10.2002. godine) likvidacioni upravnik predložio da se zaključi likvidacioni postupak.
Iz svega navedenog Sud je na osnovu člana 14. Zakona o likvidacionom postupku odlučio kao u izreci.
Odluka o brisanju pravnog lica u svim javnim registrima koja se ima sprovesti po službenoj dužnosti po pravosnažnosti ovoga rješenja donesena je u skladu sa članom 15. istog zakona, a odluka o troškovima likvidacionog postupka zasniva se na odredbi člana 10. Zakona o likvidacionom postupku.


Likvidacioni sudija,
Dragan Borovčanin, s.r.


Pouka
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” Višem privrednom sudu u Banjoj Luci, putem ovog suda.


(61 0 L 009427 15 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: