Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 10:25

Prodaja starih rashodovanih guma

Izvor: Akta.ba, 08.12.2020.

Datum: 07.12.2020.godine

Broj:05-03-07-20256/2020

 

Na osnovu člana 47. Statuta KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo i Odluke o rashodovanju auto guma broj: 05-02-09-24580/19 od dana 24.12.2019. godine, Odluke o rashodovanju auto guma broj: 05-02-09-540/20 od dana 08.01.2020. godine i Odluke o rashodovanju auto guma broj: 05-02-09-13602/20 od dana 13.08.2020. godine v.d. direktor KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za odvoz i zbrinjavanje starih rashodovanih guma

 

I

KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje finansijske ponude za odvoz i zbrinjavanje starih rashodovanih guma.

Predmet prodaje su :

- stare rashodovane gume

II

NAČIN PRODAJE: Javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca.

OTKUP SE VRŠI U VIĐENOM STANJU (Bez ikakvih uslova po pitanju kvaliteta)

Način plaćanja AVANS.

Kriterij za dodjelu ugovora: Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najveću cijenu za odvoz i zbrinjavanje starih rashodovanih guma, a koji ispunjava sve uslove iz Javnog poziva i dokumentacije za učešće po javnom pozivu. U slučaju iste ponuđene cijene prednost ima ponuđač koji je prije dostavio ponudu. Za slučaj da cijena ponude nije odgovarajuća za Prodavca, isti zadržava pravo da ne zaključi ugovor.

ROK PREUZIMANJA ROBE : max. sedam (7) dana od potpisivanja Ugovora i uplate avansa.

Ponuda treba da sadrži jediničnu otkupnu cijenu robe, a u skladu sa jedinicom mjere koja je navedena u Obrascu cijene ponude.

FCO prostorije KJKP“RAD“ d.o.o. Sarajevo.

Izabrani ponuđač treba dokazati da se preuzete stare rashodovane gume zbrinjavaju na okolinski prihvatljiv način.

Ponude za navedene robe iz tačke I. se predaju u zapečaćenoj koverti pod šifrom ili imenom - nazivom ponuđača i podacima o ponuđaču putem pošte ili neposredno na Protokol KJKP “RAD” d.o.o., Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, sa naznakom

PONUDA ZA ODVOZ I ZBRINJAVANJE STARIH RASHODOVANIH GUMA “NE OTVARAJ ",

Rok za dostavu ponuda : 18.12.2020. godine, do 12:00 h.

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 18.12.2020. godine u 12:15 h.

 

Ponuda treba da sadrži :

a) Popunjen formular/obrazac za cijenu ponude ( u prilogu poziva );

b) Ovjerenu kopiju registracije za pravna lica;

c) Rješenje ministarstva prostornog uređenja FBiH ili nadležnog kantonalnog ministarstva;

d) Izjavu o opciji ponude - 60 (šezdeset) dana; 

 

KJKP RAD d.d. Sarajevo

v.d. direktor

Mirsad Hošić, dipl.ing.maš.

 

OBRAZAC CIJENE PONUDE

Ponuđač:         

Ponuda broj; 

R.br.

Sekundarne

sirovine

Jedinica

mjere

Količina

Jedinična cijena po zadanoj jed.mjere bez PDV-a

Ukupna cijena po

stavci bez PDV- a

Iznos

PDV-a

(17%)

Ukupna cijena po stavci sa uračunatim PDV- om

1.

Stare rashodovane gume

kom

452

 

 

 

 

 

Dana,               

Potpis ponuđača:

 

Napomena: Obrazac cijene ponude je sastavni dio javnog poziva!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: