Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.12.2020. 12:06

Prodaja uglja pravnim licima sa i bez prevoza za period od 01.01.-31.12.2021. godine

Izvor: Akta.ba, 15.12.2020.

Kreka

 

Na osnovu usvojenog Plana poslovanja Društva za period 2019.-2021. godina, dio koji se odnosi na 2021. godinu i ukazane potrebe, direktor Rudnika ..Kreka" d.o.o. Tuzla raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRODAJU UGLJA PRAVNIM LICIMA SA I BEZ PREVOZA, ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. GODINE

 

1. ASORTIMANI I OKVIRNE KOLIČINE

Rudnik Mramor

 

Ugalj asortiman

jan

feb

mari

april

maj

juni

juli

avgust

sep

okt

nov

dec

ukupno (t)

Lignit komad + 80mm

3500

3500

3500

3500

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

42.000

Lignit komad 2. 60-120 mm

1000

1000

1000

1000

soo

800

800

800

1200

1200

1200

1200

12.000

l ignit kocka 40-60 mm

500

500

500

500

400

400

400

400

600

600

600

600

6.000

 

 

 

Rudnik Šikulje

Ugalj-asortiman

jan

feb

mart

april

maj

juni

juli

avgust

sep okz

nov

dec

ukupno (t)

l.ignil komad + 80mm

2500

2500

2500

250(1

2000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

30.000

 

 

 

Rudnik Dubrave

Ugalj-asortiman

jan

feb

mart

april

maj

juni

juli

avgust

sep

okt

nov

dec

ukupno (t)

l ignit komad + 80mm

800

800

800

800

700

70(1

700

700

1000

1000

1000

1000

10.000

 

 

 

Rudnik ..Kreka" d.o.o. - Tuzla zadržava pravo odstupanja od ugovorenih količina, asortimana i lokacije isporuke, u zavisnosti od proizvodnih mogućnosti.

U slučaju da tražene količine uglja budu veće od planiranih komisija formirana Rješenjem v.d. Direktora će izvršiti korekciju ponuđene i zahtijevane količine, i to za svakog kupca, pojedinačno uzimajući u obzir isporuku uglja po Javnim pozivima u 2020. godini.

 

2. USLOVII POSTUPAK PRODAJE

Pravo na prijavu imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za trgovinu ugljeni, a što se dokazuje Rješenjem o upisu u sudski registar ili Aktuelnim izvodom iz sudskog registra koje izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini ili u zemlji Kupca. U slučaju da kupac nije registrovan kod nadležnih organa za trgovinu ugljem. isti je uz prijavu za poziv obavezan dostaviti Izjavu da ugalj koristi za vlastite potrebe, odnosno za potrebe pravog lica koje se prijavljuje na poziv. Kupci koji neće koristiti prevoz kamionima Rudnika uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla, obavezan je organizovati kamionski transport uglja. u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast. Kupac koji će koristi prevoz kamionima Rudnika uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla, obavezan je u prijavi na poziv jasno navesti da će koristiti kamione Rudnika uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla.

 

3. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Cijene uglja utvrđene su Odlukom o cijenama i uslovima prodaje uglja broj: NO-1168/16 od 28.04.2016. godine kako slijedi. Rudnik Mramor

Ugalj-asortiman

Cijena (KM/t) sa PDV-om

Cijena za ino kupce (€/t)

Lignit komad + 80mm

115.00

50.00

Lignit komad II 60-120 mm

112.00

49.00

Lignit kocka 40-60 mm

103.00

45.00

 

 

 

Rudnik Šikulje

Ugalj-asortiman

Cijena (KM/t) sa PDV-om

Cijena za ino kupce (€/t)

Lignit komad + 80mm

105,00

46.00

 

 

 

Rudnik Dubrave

Ugalj-asortiman

Cijena (KM/t) sa PDV-om

Cijena za ino kupce (€/t)

Lignit komad + 80mm

115.00

50.00

 

 

Cijene prevoza kamionima Rudnik ..Krčka"" d.o.o. - Tuzla utvrđene se Cjenovnikom prevoznih usluga broj 01-902/16 od 07.04.2016. godine, a isti se može preuzeti sa web stranice https://wvvvv.kreka.ba/index.php/nabava-prodaja/cijene

Paritet isporuke uglja je - utovareno u prijevozno sredstvo Kupca (EXW za inostrane kupce, izvozno neocarinjeno) sa vlastitim prevozom. odnosno na adresu kupca ako se transport uglja vrši kamionima Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Plaćanje uglja vršit će se avansno ili odgođeno 15 (petnaest) dana. uz obezbjeđenje bankovne garancije. U slučaju da Kupac ima nenaplaćenih potraživanja od Rudnika uglja ..Kreka" d.o.o. - Tuzla, iznos do nenaplaćenog, a dospjelog potraživanja ćc se smatrati garancijom, a što će se detaljnije definisati okvirnim ugovorom.

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava na Javni poziv, treba da sadrži:

Naziv, sjedište, adresu, kontakt telefon, e-mail Kupca

Rješenje o upisu u sudski registar ili Aktuelni izvod iz sudskog registra koje izdaje nadležno

sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini ili u zemlji Kupca ili Izjavu

Identifikacioni i poreski broj Kupca

Broj glavnog računa u banci i naziv banke

Tražene količine i asortimane uglja po rudnicima

Izjavu Kupca da prihvata sve uslove utvrđene Javnim pozivom.

 

Izuzeci:

Kupci koji su učestvovali na Javnim pozivima broj: U-1200/20 od 27.05.2020. godine i 01- 2817/20. od 22.10.2020. godine (osim u slučaju da je kupac promijenio naziv, sjedište identifikacioni, PDV broj) a koji će se ponovo prijaviti na ovaj poziv, trebaju dostaviti samo Specifikaciju traženih količina i asortimana uglja po rudnicima i Izjavu Kupca da prihvata sve uslove utvrđene Javnim pozivom za prodaju uglja u 2021. godini.

 

5. Isporuka uglja

Kupci su obavezni poštovati planiranu mjesečnu dinamiku isporuke uglja uz dozvoljeno odstupanje do 30%. Nakon 30.06.2021. godine izvršit će se revizija realizacije Ugovora. Na osnovu rezultata revizije. Društvo će raskinuti Ugovore sa kupcima koji ne budu poštovali dinamiku definisanu Ugovorom.

Prijave se podnose u pisanoj formi, u neprovidnoj koverti, sa nazivom Kupca, na adresu:

Rudnik „Kreka" d.o.o. - Tuzla Mije Keroševića - Guje 1 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

sa naznakom

„Prijava na Javni poziv za prodaju uglja pravnim licima (NE OTVARATI) "

Rok za dostavu prijava je do 30.12.2020. godine do 12:00 sati, na navedenu adresu. Prijava koja ne ispunjava uslove iz Javnog pozi v£j smatrat će se neispravnom i bit će odbačena. Neblagovremene prijave neće biti predmet razmatranja i bit će vraćene pošiljaocima neotvorene.

5. OBJAVA JAVNOG POZIVA

Ovaj Poziv će biti objavljen na internet stranici Prodavca (\v\vw.krcka.ba).

 

Kontakt osoba za detaljnije informacije je

Nedžad Bukvar, dipl.ecc.

tel.+387 35 280 083

e-mail: nedzad.bukvar@kreka.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: