Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2020. 09:13

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (kora drveta smrče) u PJ Šumarija Vareš, G.J. Gornja Stavnja

Izvor: Akta.ba, 16.12.2020.

Broj: 03-5555-2/20 

Dana, 15.12.2020.godine

 

 

Na osnovu Odluke direktora o raspisivanju Javnog nadmetanja putem prikupljanja pismenih ponuda, br. 03-5555-1/20 od 15.12.2020.raspisuje se:

 

J A V N O  N A D M E T A NJ E

br. 06–PS/20

 

PREDMET OGLASA:

Raspisuje se Javno nadmetanje za prikupljanje pismenih ponuda:

Prodaja sekundarnih šumskih proizvoda (kora drveta smrče) u PJ Šumarija Vareš. G.J. „Gornja Stavnja“ odjeli 40, 49 i 80- LOT-1, G.J. „Gornja Misoča“ odjeli 6, 7, 35 i 36- LOT-2 i G.J. „Gornja Trstionica Bukovica“ odjeli 117, 137,138 i 142- LOT-3

 

DOKUMENTACIJA: Dokumentacija sa svim neophodnim informacijama za Javno nadmetanje broj 06– PS/20 može se dobiti u prostorijama JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići.

Za informacije obratiti se na brojeve telefona 032/ 877-834, 032/877-753.

Pravo učešća imaju sva pravna lica i udruženja registrovana za otkup, preradu i promet sekundarnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Uslovi koje moraju ispunjavati ponuđači i dokazi koje dostavljaju u ponudi :

a) Podatke o pravnom licu (rješenje o upisu u sudski registar, ovjereno od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj žiro računa, broj i naziv banke),

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji,

c) Potvrdu o solventnosti izdatu od poslovne banke u kojoj ponuđač ima otvoren račun

d) Rješenje nadležnog ministarstva o ispunjavanju uslova za izvođenje radova u šumarstvu koji glasi na kupca ili izvođača radova koga kupac angažuje putem ugovora o poslovnoj saradnji, kao i ugovor o poslovnoj saradnji za odjel koji je predmet licitacije.

• Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude za svaki LOT u iznosu od 50,00 KM na posebnoj uplatnici (za svaki lot posebna uplata),

• Cjenovni obrazac ponude mora biti ovjeren pečatom pravnog lica sa brojem LOT-a na koji se aplicira.

NAPOMENA:

- Ponuđač je dužan ponuditi ponudu za cijeli LOT odnosno za sve stavke jednog LOT-a.

- Na prikupljanju mogu biti angaržovana samo lica koja imaju uredne akreditacije izdate od strane pravnog subjekta sa kojim je predhodn sklopljen ugovor o realizaciji navedenih radova

Licitacija će biti punovažna i ako ponudu dostavi samo jedan ponuđač za jedan LOT.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca i mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Svi navedeni dokazi dostavljaju se u ovjerenoj kopiji. Traženi dokazi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „DOKAZI ZA LICITACIJU BROJ: PS-06/20“ kao i naznakom „NE OTVARATI“.

U slučaju da ponuđač propusti da dostavi tražene dokaze u propisanom roku, ugovor se dodjeljuje drugorangiranom ponuđaču.

Ukoliko su ponuđene cijene identične kod dva ili više ponuđača za istu količinu, bit će pozvani na usmenu licitaciju-nadmetanje. U pozivu za usmenu licitaciju, ponuđači/kupci će biti obavješteni o mjestu, datumu i početku zakazanog usmenog nadmetanja kao i o najmanjem iznosu podizanja cijene. Licitirati se ne može ispod prvobitno ponuđene cijene u ponudi. Ukoliko se jedan od ponuđača ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju ugovor će se dodijeliti ponuđaču/kupcu koji je pristupio nadmetanju. U slučaju da se niti jedan ponuđač ne pojavi na zakazanom usmenom nadmetanju, LOT se poništava. Kupac plaća robu poslije preuzimanja sekundarnih šumskih proizvoda.

 

Rok za podnošenje ponuda:

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 24.12.2020. godine do 10,00 sati na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom “LICITACIJA BR.06– PS/20“ –prodaja sekundarnih šumskih proizvoda -NE OTVARATI.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.12.2020. godine u 10,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Prijave slati na adresu: JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br.25 Zavidovići. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje će se obaviti dana 24.12.2020.godine u 12,00 sati u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima u Ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača:

Kriterijum za odabir najuspješnijeg ponuđača, u svojstvu kupca, je najviša ponuđena cijena.

Ugovor će se dodijeliti prvorangiranom ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za količinu na koju je aplicirao.

Ugovorne obaveze:

Uplaćena garancija za ozbiljnost ponude bit će uračunata prilikom izdavanja posljednjeg otpremnog iskaza i plaćanja za otkup.

Obaveze kojih se pravno lice – otkupljivač mora pridržavati:

1. Prilikom sakupljanja sekundarnih šumskih proizvoda sakupljač odnosno edukovano lice koje vrši sakupljanje mora se pridržavati uputa o načinu sakupljanja kora drveta smrče koji su definisani Projektom „Iskorištavanje kore drveta smrče kao sekundarnog šumskog proizvoda na područjuPJ Šumarije Vareš“ broj: 629/2020.

2. Sakupljanje ne može početi dok pravno lice – otkupljivač ne dostavi Upravi preduzeća dokaz da je obavio edukaciju sakupljača i da im je obezbjedio akreditacije/potvrde.

3. Izvođač radova će službeno dostaviti JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići imena lica koja će vršiti sakupljanje kore drveta smrče i njihov status kod izvođača radova.

4. Prije početka sakupljanja odnosno prije bilo kojeg ulaska (pristupa) u šumu pravno lice – otkupljivač je dužan tražiti informaciju o miniranim područjima na širem lokalitetu na kojem se vrši sakupljanje. Po području koje je označeno kao minirano nije dozvoljeno bilo kakvo kretanje.

5. Sakupljači se smiju kretati samo po dijelovima šuma i šumskog zemljišta gdje se ne vrše radovi sječe, izrade i izvoza šumskih drvnih sortimenata.Potrebno je osigurati raazmak minimalno 150 m između mjesta sakupljanja kore i mjesta gdje se izvode radovi na sječi drvnih sortimenata.

6. Pravno lice – otkupljivač ili sakupljač – edukovano lice koje vrši sakupljanje, prije napuštanja nalazišta za sakupljanje sekundarnih šumskih proizvoda, dužno je nakon izvršenog mjerenja preuzeti otpremni iskaz od strane stručnog lica šumarije koje je zaduženo za izdavanje otpremnog iskaza.

7. Nije dozvoljeno sakupiti veće količine kore drveta smrče nego što je to ugovorom navedeno.

8. Svi radovi iz ugovora moraju biti završeni najkasnije 10 dana nakon završetka radova redovne sječe, poslije čega je zabranjena bilo kakva aktivnost po ovom pitanju.

9. .Pravno lice – otkupljivač je dužan uplatiti naknadu predviđenu ugovorom.

Obaveze kojih se ugovarač odnosno J.P. „Šumsko – privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići mora pridržavati:

1. Prije početka sakupljanja rukovodilac šumarije je obavezan da pravnom licu – otkupljivaču, na njegov zahtjev, dostaviti informaciju o miniranim područjima na širem lokalitetu na kojem se vrši sakupljanje.

2. S obzirom da će sakupljanje kore smrče biti obavljeno iz postojećih sječina, a da istovremeno prikupljena kora mora biti u sirovom stanju, potrebno je strogo obratiti pažnju na mjere bezbjednosti pri samom radu.Prikupljanje je potrebno organizovati samo na dijelovima sječine gdje su radovi sječe završeni uz obaveznu kontrolu i prisustvo šumarskog osoblja Preduzeća.

3. Rukovodilac PJ Šumarije Vareš je dužan pismenom odlukom imenovati lice za realizaciju radova iz ugovora i o tome obavijestiti izvođača radova i Upravu Preduzeća. Imenovano stručno lice šumarije dužno je pratiti realizaciju i vršiti otpremu sakupljene mase kore smrče..

Imenovano stručno lice šumarije dužno je provoditi nadzor nad poštivanjem uslova sakupljanja kore smrče koje su definisane ugovorom.

4. Za praćenje realizacije ugovora, odnosno kako sakupljači poštuju upute za sakupljanje koje su

propisane Pravilnikom i definisane Programom, pored imenovanog stručnog lica zadužen je i tehnolog za iskorištavanje šuma i o tom treba redovno obavještavati rukovodioca PJ Šumarije Vareš.

5. Ukoliko se ne poštuju odredbe ugovora rukovodilac Šumarije je dužan pismenim putem obavijestiti Upravu.

6. Prije napuštanja nalazišta za sakupljanje sekundarnih šumskih proizvoda stručno lice šumarije je zaduženo za izdavanje otpremnog iskaza. Po jedan primjerak otpremnog iskaza potrebno je uručiti: pravnom licu ili sakupljaču, poslovnoj/radnoj jedinici na čijem području je izvršeno sakupljanje, službi za uzgoj šuma i sjemensko-rasadničku proizvodnju, a jedan primjerak ostaje u bloku uplate.

Sastavni dio ovog Ugovora je Projekat „Iskorištavanje kore drveta smrče kao sekundarnog šumskog proizvoda na području PJ Šumarije Vareš“ reg. Broj: 629/2020.

Žalbeni rok:

Žalba na Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača se može izjaviti prodavcu JP ,,ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u roku od 2 dana (ne računajući neradne dane).

Dodatne informacije:

O rezultatima licitacije ponuđači će biti blagovremeno obavješteni. Zapisnik sa otvaranja ponuda će se učesnicima dostaviti u roku od 3 dana. Ne može se ponuditi cijena manja od početne cijene prodavca. Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.

Tekst ove licitacije možete pogledati na našoj web stranici : www.spdzdk.ba. Zainteresovani ponuđači za tekst oglasa i obrazac za dostavljanje ponude kao i Izjavu mogu preuzeti na pomenutoj web stranici ili putem e maila. Sve informacije vezano za licitaciju možete dobiti i na broj telefona: 032/ 877-753.

 7. Prije početka radova iz ugovora kao i o svim elementima ugovora P.J. Šumarija je dužna uredno upoznati odjeljenje KUŠ-a općine na kojoj se sakupljanje vrši.

 

Tendersku dokumentaciju sa dodatnim pojašnjenjima o načinu prijave kao i cjenovne obrasce ponude, možete preuzeti ovdje.

 

Dostavljeno:

• Komisija za licitaciju

• Poslovne jedinice 1-9

• a/a

 

VD DIREKTOR:

Jasmin Devedžić, dipl.pravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: