Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 09:51

Prodaja nekretnina - označene sa kč. br. 137 Njiva oranica k.o. Babići, Gračanica

Izvor: Akta.ba, 16.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD GRAČANICA

Broj: 27 0 I 040880 18 I

Gračanica, 16.10.2020 godine

 

 

Općinski sud u Gračanici, stručni saradnik Vatroslava Grubešić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB banka d.d. Sarajevo, ul. Džidžikovac 1. protiv izvršenika KAHVEDŽIĆ MUJE iz Babića - Kahvedžije bb, Grad Gračanica, radi duga v. s. 25.444,98 KM. prodajom nekretnina, na osnovu čl. 82. Zakona o izvršnom postupku F BiH („SI. novine FBiH“, broj: 32/03) dana 16.10.2020. godine donosi slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

I

ODREĐUJE SE PRVA prodaja nekretnina izvršenika upisanih u -zk. ul. br. 755 k.o. Babići, označena sa kč. br. 137 „Njiva“ oranica površine 783 m2, kao suvlasništvo izvršenika Kahvedžić Muje sa 1/280, što po novom premjeru odgovara parceli kč. broj 2307, oranica/njiva 5. klase, površine 783 m2, upisana u posjedovnom listu broj 258 k.o. Babići, kao posjed izvršenika Kahvedžić Muje sa 1/1   za iznos od   - 17.226,00 KM

putem usmenog i javnog nadmetanja na dan ČETVRTAK 19.11.2020. godino u zgradi suda - soba broj 16. sa početkom u 10,40 sati.

 

II

Vrijednost navedenih nekretnina utvrđena je na osnovu procjene izvršene dana 26.11.2019.godine u iznosu od 17.226,00 KM.

 

III

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nepokretnost prodaiti ispod 1/2 utvrđene vrijednost. Početne ponude za prvo ročište na iznose manje od ½ utvrđene vrijednosti neće biti razmatrana.

 

IV

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime jemstvo položi iznos od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina, ali ne više od 10.000,00 KM.

Jemstvo se polaže na račun- Depozit Općinskog suda Gračanica broj 132-1800-3095036-88.

 

V

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana nakon održane javne prodaie uz obavezu plaćanja poreza na promet nepokretnosti, osim ako se stranke drugačije dogovore. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog jemstva namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

VI

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratit će jemstvo odmah nakon zaključenja javne prodaje.

 

VII

Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda

 

POUKA O PRAVU ŽALBE: Protiv ovog zaključka žalba nije dozvoljena

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: