Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.12.2020. 10:28

Prodaja drvnih sortimenata: trupci J/S kod panja, rudno drvo J/S kod panja, ogrevno (oblo) drvo kod panja, ogrevno (cijepano) drvo tv.lišćara kod panja...

Izvor: Akta.ba, 18.12.2020.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj 12327 /20

Datum: 18.12.2020. god.      

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci J/S kod panja

I/III

13,93

120,00

Odjel 10

Napomena

 (bespravna sjeća)

Rudno drvo J/S kod panja

0,49

61,00

Ogrevno (oblo) drvo kod panja

I/III

1,38

43,00

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (cijepano) drvo tv.lišćara kod panja

I/III

250,00

33,00

Odjel 99

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Cijepano drvo tvrdih lišćara kod panja

I/III

40,00

33,00

Odjel 40

LOT 4

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Cijepano drvo tvrdih lišćara kod panja

I/III

35,00

33,00

Odjel 106/1

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno (cijepano) drvo kod panja

I/III

85,00

28,00

Odjel 142

LOT 6

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno (oblo) drvo  bukva na lageru

I/III

150,00

64,00

Odjel 87

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Ogrevno (cijepano) kod panja

-

183,00

25,00

Odjel 57

LOT 8

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Trupci hrasta na lageru

II

3,47

244,00

„Islamovačka rijeka-Prokop“

III

2,80

189,00

Vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 25.12.2020. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV    Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 18.12.2020. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 25.12.2020. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  5 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac,a ponudžači koji nepreuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

v.d.   D I R E K T O R

Huskić Almir , dipl.ing.šum.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: