Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.12.2020. 14:22

Prodaja plinskog roštilja

Izvor: Akta.ba, 30.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni sud u Bijeljini


Broj: 80 0 I 00007434 07 I - SK (stari broj: 080-0-I-07-012449)
BIJELJINA, 30.12.2020. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Ljilja Rajković u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja JP Radio-televizija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 9, Banja Luka, protiv izvršenika Slaviša Kretija, Nikole Tesle 7/48, Janja, radi duga od 72,00 KM sa sporednim potraživanjima, 30.12.2020. godine, donio je sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 04.09.2020. godine:

1. Plinski roštilj bez oznake proizvođača, procijenjena vrijednost  200,00 KM.

 

Prikupljanje pismenih ponuda vršiće se u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini dana 26.01.2021. godine, kancelarija broj 2A, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 27.01.2021.  godine u 08:00 časova, kancelarija broj 2A. Zainteresovani i kupci pismene ponude mogu slati poštom ili iste predati neposredno u pisarnicu Osnovnog suda u Bijeljini.

 

Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati u prisustvu sudskog službenika- izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog lica u roku određenom za prikupljanje ponuda, uz obavezu uplate odgovarajućeg predujma. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, bez naloga suda. Ročište neposrednom pogodbom održaće se pred sudskim izvršiocem ovog suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Sudski izvršilac pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršenika. Tražilac izvršenja se može prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu zaplijenjenih stvari. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno-kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatak na stvari, niti za ispravno funkcionisanje istih.

Zahtjev suda za zakazivanje novog ročišta, ukoliko je prvo ročište bezuspješno održano, stranka može podnijeti u roku od 8 dana, od isteka poslednjeg dana određenog za prikupljanje ponuda. Sud nije u obavezi izvještavati uredno pozvane stranke o rezultatima prikupljenih ponuda. Na prvom ročištu, zaplijenjena pokretna stvar ne može se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti.

 

Ukoliko ima više kupaca, ponuđač sa najvećom ponudom obavezan je odmah uplatiti kupoprodajnu cijenu za kupljenu pokretnu stvar. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu odmah po pozivu suda, drugi najpovoljniji ponuđač će biti proglašen kupcem i platiće cijenu koju je ponudio i tako redom. U slučaju da nijedan od ponuđača ne uplati cijenu po pozivu suda, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Rješenje o dosudi sud će donijeti odmah po uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana od izvršene uplate. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. Donošenjem i uručenjem rješenja o dosudi, smatraće se da je kupcu predata podobna isprava kojom se stvar može preuzeti od izvršenika (treće osobe ili sudskog depoa). Ukoliko izvršenik ne izvrši dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stvari, iste će na zahtjev kupca uz posredovanje suda biti izuzete od izvršenika i predate kupcu. Kupac je dužan obavijestiti sud, da mu izvršenik na njegov zahtjev nije izvršio dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stavri. Sud je dužan osigurati predaju stvari kupcu u roku od 5 (pet) dana, od dana kad je postupajući sudija u sudski zapis zaprimio podnesak kojim se zahtijeva predaja dosuđenih pokretnih stvari posredstvom suda. Ovaj zaključak objavit će se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

 

Sud će obustaviti izvršenje određeno zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ukoliko niti jedna stranka, nakon neuspjelog prvog ročišta, u roku od 8 dana ne predloži održavanje drugog ročišta neposrednom pogodbom ili ukoliko se pokretne stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu neposrednom pogodbom.

 

 

S U D I J A
Ljilja Rajković

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: