Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 08:26

Prodaja rashodovanih vozila Toyota, Volkswagen i Toyota Land Cruiser

Izvor: Akta.ba, 30.12.2020.

Na osnovu Zapisnika komisije za rashod opreme i inventara Stručne nemedicinske discipline KCUS, broj 10-33-4-30983 od 10.07.2020. godine, Odluke o rashodovanju stalnih sredstava i način likvidacije, broj 01-04-4-32048 od 15.07.2020. godine, i zahtjeva Sektora zajedničkih službi KCUS-a, broj 57-19-2-54427 od 23.11.2020. godine, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih vozila

 

 

I PREDMET POZIVA

 

 1. Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih vozila KCUS-a, putem pribavljenih pismenih ponuda, i to za sljedeća vozila:

 

LOT 1 - Terensko vozilo Toyota, tip J8 Land Cruiser, reg. br.A99-A-625

  Broj šasije : JT111PJ8007007555

  Broj motora: 1HZ0175244

  Proizvedeno: 1996.godine

  Početna cijena: 2.400,00 KM

 

LOT 2 - Putničko motorno vozilo Volkswagen 21, LT 28, reg.br. J52-A-439

Broj šasije WV2ZZZ21ZNH021004

Broj motora : DW118286

Proizvedeno: 1993.godine

Početna cijena: 950,00 KM

 

LOT 3 - Terensko vozilo Toyota Land Cruiser reg. br.M95-E-807

 Broj šasije : JT1VHZJ7509000553

  Broj motora: 1HZ0191585

  Proizvedeno: 1997.godine

  Početna cijena: 1.850,00 KM

 

 1. Vozila se neće prodavati ispod početne cijene.

 

II PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

 1. Pravo učesšća na licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit od 10% od početne cijene vozila na transakcijski račun KCUS-a broj 154-921-20064532-40, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo.
 1. Prilikom uplate depozita obavezno naznačiti na koje vozilo se uplaćeni depozit odnosi.
 1. Povrat uplaćenog depozita svim ponuđačima izvršiće se uplatom na transakcijski račun ponuđača u roku od 7 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da odustane od kupovine.
 1. Ponuđač ima pravo da aplicira na sve ili pojedinačne LOT-ove iz ovog javnog poziva.

 

III PREGLED VOZILA

 1. Zainteresovani kupci mogu od dana objavljivanja ovog poziva pa do dana javnog otvaranja ponuda, pogledati predmetna vozila svaki radni dan od 09:00-14:00 sati u krugu KCUS-a, Bolnička 25, Sarajevo.
 1. Prije pregleda automobila potrebno se prethodno najaviti.

       Kontakt osoba Malić Mušović, broj: 033/297-185.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

 1. Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA JAVNI POZIV ZA PRODAJU  RASHODOVANIH VOZILA - NE OTVARAJ”, dostaviti lično ili putem pošte na sljedeću adresu: Bolnička 25, Sarajevo, centralni protokol KCUS-a (objekat TEB-a), do 08.01.2021. godine do 14:00 sati.
 1. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

 

V SADRŽAJ PONUDE

 1. Ponuda mora sadržavati sljedeće:
 • Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, adresa i broj telefona, kopija lične karte),
 • Podaci o pravnom licu (ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, punomoć ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona),
 • Broj LOT-a za koji se ponuda dostavlja,
 • Iznos ponude izražen u konvertibilnim markama,
 • Dokaz o uplaćenom depozitu,
 • Izjavu kojom se kupac obavezuje da će, ukoliko bude izabran, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa u roku od 5 (pet) dana od dana potpisa ugovora,
 • Izjavu da prihvata rok od 5 (pet) dana za preuzimanje vozila po izvršenoj uplati ugovorene cijene,
 • Potvrdu banke o transakcijskom računu ponuđača, na koji će biti izvršen povrat uplaćenog depozita,
 • Izjava ponuđača o važenju ponude od 60 dana računajući od zadnjeg dana za dostavu ponuda.
 1. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja iste, a za pravno lice i ovjerena pečatom pravnog lica, te čvrsto uvezana.

 

VI JAVNO OTVARANJE PONUDA

 1. Javno otvaranje ponuda održaće se dana 11.01.2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama Tehničkog sektora KCUS-a (bivša abdominalna hirurgija), ul. Bolnička 25.
 1. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik u postupku licitacije.

 

VII OCJENA PONUDE

 1. Postupak prodaje rashodovanih vozila putem javne licitacije, koja su predmet ovog javnog poziva, provest će Komisija koja će biti imenovana posebnom Odlukom.
 1. Blagovremeno zaprimljene ponude se otvaraju u skladu sa redosljedom njihovog prispijeća, na javnom otvaranju ponuda kako je to utvrđeno tačkom VI ovog javnog poziva.
 1. Komisija prilikom otvaranja svake pojedinačne ponude utvrđuje da li ista sadržava sve potrebne elemente iz tačke V ovog poziva, a u nedostatku bilo kojeg obavezujućeg elementa ponuda se dalje neće uzeti u razmatranje.
 1. Predsjednik komisije otvara ponude i čita ponuđene cijene za LOT-ove za koje je svaki pojedinačni ponuđač aplicirao.
 1. Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena u odnosu na početnu.
 1. Nakon utvrđivanja liste ponuđača koji su za vozila koja su predmet prodaje ponudili minimalno početnu ili cijenu iznad utvrđene početne cijene, pobjednikom licitacije proglasit će se ponuđač koji je ponudio najviši iznos, pod uslovom da je njegova ponuda sadržavala sve tražene elemente iz tačke V ovog javnog poziva.
 1. U slučaju da za određeno vozilo od strane dva ili više ponuđača bude ponuđena istovjetna cijena, koja je ujedno i najviša cijena ponude, predsjednik Komisije će te ponuđače pozvati da, ukoliko žele, za to vozilo izvrše povećanje cijene, a najmanje povećanje licitiranog iznosa ne može biti manje od 100,00 KM. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će kao pobjednika licitacije proglasiti ponuđača koji je ranije dostavio ponudu za predmetno vozilo prema datumu i vremenu prijemnog štabilja protokola KCUS-a.

 

 

VIII OBAVEZA KUPCA

 1. Kupac sa najvećom ponuđenom cijenom će sa prodavcem sklopiti kupoprodajni ugovor, sa obavezom da u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora uplati puni iznos za kupljeno vozilo na transakcijski račun KCUS-a broj 154-921-20064532-40, otvoren kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo, a u svakom slučaju prije preuzimanja vozila koje je predmet zaključenog ugovora.
 1. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u predviđenom roku, ugovor o kupoprodaji postaje nevažeći, te ponuđač gubi pravo na povrat depozita, a u tom slučaju ponuđač sa sljedećom najboljom ponudom ima pravo kupovine vozila.
 1. Ugovor o kupoprodaji vozila zaključuje se isključivo na ime pravne/fizičke osobe koja je podnijela ponudu za kupovinu vozila.
 1. Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti najkasnije 5 dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji vozila.
 1. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.
 1. Vozila koja su predmet ovog javnog poziva prodaju se u zatečenom stanju, po principu “viđeno-kupljeno”, pa se naknadni prigovori i reklamacije neće uvažavati.

 

 

GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr.Sebija Izetbegović    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: