Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.01.2021. 09:25

Prodaja IBC kontejnera-burad

Izvor: Dnevni Avaz, 04.01.2021.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

Kurta Schorka 36. 71210 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu Odluke Uprave Društva br.02-1 -01 -2-6519-2/20 od 24.12.2020.. godine, JP MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo o b j a v Ij u j e :

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU IBC KONTEJNERA-BURAD

 

1. Predmet prodaje

124 komada IBC kontejnera (burad od tekućine za odleđivanje zrakoplova)

 

Tehničke karakteristike:

- Zapremina rezervoara 1000 litara

- Gornji prečnik otvora   150 mm

- Donji prečnik otvora     50 mm

- Težina praznog bureta   57 kg

 

Početna cijena za 124 komada IBC kontejnera, iznosi 6.200,00 KM bez PDV-a.

 

2. Pravo učešća

Pravo učešća u postupku javnog oglasa, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica.

 

3. Rok za dostavu ponuda

Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa dostavljaju se u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Ponuda za kupovinu IBC kontejnera-buradi - NE OTVARAJ", sa imenom, prezimenom/nazivom pravnog lica, adresom i brojem kontakt telefona ponuđača. Ponuda treba da sadrži:

- Popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude;

- Podatke o pravnoj osobi (naziv, adresa, broj telefona, ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje);

- Podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa i broj telefona, ovjerena kopija lične karte).

 

Rok za dostavu ponuda je 14.01.2021. godine do 12 h na protokol J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36,71210 llidža, Sarajevo.

Sve detaljne informacije za učešće na Javnom pozivu kao i obrazac za učešće možete preuzeti sa web stranice https://wvvw.sarajevo-airport.ba/List/Oglasna-ploca/Read/1661

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: