Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 14:44

Javni oglas za privremenu dodjelu javne površine radi postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa KIOSK u užem centru općine Teočak

Izvor: Akta.ba, 12.01.2021.

Na osnovu člana 43. Stav 1. tačka 1. Statuta općine Teočak („Službeni bilten opčine Teočak" ,broj: 5/08 i 2/12), Člana 7 i 8 Odluke o privremenom korištenju javne površine („Službeni bilten općine Teočak",broj:2/10) i Programa utvrđivanja lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina , radi postavljanja montažnih objekata tipa kiosk, Služba za privredu,finansije, prostorno uređenje i civilnu zaštitu općine Teočakn o b j a v Ij u je :

 

JAVNI OGLAS

Za privremenu dodjelu javne površine radi postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa „KIOSK" u užem centru općine Teočak

 

I           PREDMET JAVNOG OGLASA:

 

Općina Teočak putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije daje u zakup javnu površinu u svrhu privremenog postavljanja i otvaranja montažnog objekta tipa „KIOSK" na lokaciji kod zgrade općine Teočak (pod lipom),označene kao KČ broj:6311/l upisana u PL pod brojem:489 KO Teočak, površine

 

1 т 2

12 m

 

Početna cijena za zakupninu iznosi 18.50 km za jedan metar kvadratni mjesečno. Javma površina koja je predmet ovog oglasa izdaje se na period od jedne (1) godine.

 

II         PRAVO UČEŠĆA:

 

Pravo učešća u postupku javne licitacije po raspisanom javnom konkursu (oglasu) imaju sva fizička lica (građani), koji su državljani Bosne i Hercegovine i pravna lica registrovana za obavljanje trgovačke djelatnosti.

III PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNI OGLAS:

 

Prijava za učešće na raspisani Javni oglas podnosi se u

 

a)         Za fizička lica: Ime prezime , JMBG, broj lične će obavljati i potpis podnosioca prijave.

 

b)         Za pravna lica : naziv i sjedište pravnog lica , potpis odgovornog lica sa pečatom.

 

Uz prijavu se dostavlja sljedeće:

pismenom obliku i mora sadržavati sljedeće:

 

karte, adresu stanovanja , broj telefona , djelatnost koju ID i PDV broj,broj telefona, djelatnost koju će obavljati i

a)         Za fizička lica:

 

Ovjerena fotokopija lične karte ,

 

Dokaz o uplaćenom iznosu na ime kaucije u iznosu od 100,00km, a ista se može uplatiti na blagajnu općine Teočak ili na račun broj :132-270-03092694-85, vrsta prihoda:721121 Uvjerenje od nadležne općinske službe za finansije općine Teočak o izmirenim obavezama prema istim ne starije od 3 (tri) mjeseca (orginal ili ovjerenu kopiju)u slučaju da su učesnici javnog usmenog nadmetanja - licitacije u ranijem periodu zakupljivali ili koristili javnu površinu na području općine Teočak.

 

Potpisanu i ovjerenu izjavu o načinu i roku uklanjanja objekta sa javne površine a koja je propisana članom 6. Programa lokacija za zauzimanje javnih površina za postavljanje ,,kioska",a u vezi sa članom 14. stav 1 tačka 5. Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visina naknade (Sl. bilten općine Teočak broj:2/10).

 

Ako učesnik nastupa kao opunomoćnik mora dostaviti ovjerenu punomoć za zastupanje.

 

b)         za pravna lica:

 

ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar.

 

Dokaz o uplaćenom iznosu na ime kaucije u iznosu od 100,00km, a ista se može uplatiti na blagajnu općine Teočak ili na račun broj :132-270-03092694-85, vrsta prihoda:721121 Uvjerenje od nadležne općinske službe za finansije općine Teoćak o izmirenim obavezama prema istim ne starije od 3 (tri) mjeseca (orginal ili ovjerenu kopiju)u slučaju da su učesnici javnog usmenog nadmetanja - licitacije u ranijem periodu zakupljivali ili koristili javnu površinu na području općine Teočak.

 

Potpisanu i ovjerenu izjavu o načinu i roku uklanjanja objekta sa javne površine a koja je propisana članom 6. Programa lokacija za zauzimanje javnih površina za postavljanje ,,kioska",a u vezi sa članom 14. stav 1 tačka 5. Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visina naknade (Sl. bilten općine Teočak broj:2/10).

 

Potpisano i ovjereno ovlaštenje za zastupanje od strane odgovornog lica u slučaju da odgovorno lice ne učestvuje u postupku javne licitacije.

 

IV ODREDBE 0 KAUCIJI

 

Učesniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija , uplaćena kaucija se uračunava u zakupninu, dok c:e neuspjelim učesnicima licitacije iznos uplaćene kaucije biti vraćen u roku od 5 (pet) dana od održavanja licitacije. Uplaćena kaucija se neće vratiti učesnicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, ako isti odustane od zaključivanja ugovora o zakupu.

 

V POSTUPAK LICITACIJE

 

Uslovi za održavanje usmenog javnog nadmetanja - licitacije za navedenu Javnu površinu jesu da je stigla jedna blagovremena i potpuna prijava.

 

Prilikom javnog nadmetanja prijavljeni učesnici Javnog oglasa započet će licitiranje za predmetnu javnu površinu od 18,50 km po metru kvadratnom mjesečno , s tim da naredna licitirana cijena mora biti uvećana za najmanje 10% od zadnje ponuđene cijene po lm' mjesečno .

 

Ako se na javno nadmetanje prijavi jedan učesnik, s tim ponuđačem može se zaključiti Ugovor o zakupu na osnovu pogodbe , ali ne po nižoj cijeni od početne.

 

U postupku javnog nadmetanja - licitacije osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najveći ponuđeni iznos zakupnine za 1 m2 mjesečno predmetne javne površine.

 

Postupak javnog nadmetanja- licitacije sprovest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja -licitacije za dodjelu u zakup javne površine imenovana od strane Općinskog načelnika.

 

Pismene prijave za učešće na javnom nadmetanju- licitaciji sa navedenom dokumentacijom se podnose u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja,na oglasnoj ploči općine Teočak,zvaničnoj web stranici općine Teočak (www.opcinateocak.ba) i RTV"Glas Drinr"-Sapna, putem pošte, na adresu :Općina Teočak, Centar bb 75414 Teočak ili predajom na pisarnici ( šalter broj:5), u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na javnu licitaciju za davanje u zakup javne površine -ne otvaraj. Prijave dostaviti najkasnije do 25.01.2021 godine do 9 sati. Lica koja su podnijela nepotpunu i neblagovremenu prijavu neće imati prava učešća na usmenom javnom nadmetanju- licitaciji.

 

Usmeno javno nadmetanje -licitacija za davanje u zakupninu predmetne javne površine održat ce se u Sali općine Teočak dana 25 .01.2021 godine sa početkom u 11 sati.

 

Sve informacije u vezi ovog konkursa (oglasa) mogu se dobiti na broj telefon 035/755-886.

 

Broj :04-19-10-2/21 Teočak, 12..01.2021.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: